ທ້າວຟັກຄຳໄດ້ເປັນເຂີຍພະຍາເມືອງລຸ່ມ ລຽບລ່ຳ
ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳງີ້ວ. ທ້າວໂຕ່ນເງິນໄດ້ເປັນເຂີຍ
ເມືອງຟ້າຈອມພູສູງຫລວງໃຫຍ່. ທ້າວງາດຳໄດ້ເປັນ
ເຂີຍພະຍາເມືອງເທິງເຈີ້ຽພູຊວງ ພູແສດ ແລະພູ
ແດດກ້າ.   ສ່ວນທ້າວຜູ້ຖ້ວນສີ່ໄດ້ເປັນເຂີຍພະຍາ
ສິບສອງຫົວເມືອງ.
         
The golden pumpkin prince became Phya Muang Lum or king of the lowland whose protectorate covered lands along the Ngiew River.  The silver squash prince became Phya Muang Fa, king of the great high mountains.  The black sesame seed prince became Phya Muang Thoeng, king of the highlands which are Phu Xuang, Phu Saed, and Phu Daedka.   The fourth prince became Phya Sipsong Hou Muang, king of the twelve areas.

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

   wpe138.jpg (32559 bytes)