ພໍເຈົ້າພະຍາແຕ່ລະເມືອງ ເຫັນຫມາກຟັກຄຳ ຫມາກ
ໂຕ່ນເງິນ ເມັດງານິນ ເມັດເຂົ້າກໍມີອັນດົນໃຂໄຫ້ຣັບ
ເອົາທ້າວທັງສີ່ ມາເປັນລູກເຂີຍແພງ ແບ່ງປັນມູນ
ມໍລະດົກ ພ້ອມດ້ວຍໄພ່ຟ້າລາດສະດອນໃຫ້ພວກ
ທ້າວຄຸ້ມຄອງ.
       
When the king of each city glanced at the golden pumpkin, the silver squash, the rice, and the sesame seeds, they became delighted and were more than happy to grant the old woman's request.  The sons then became royal son-in-laws.  Each son inherited the part of the kingdom together with subjects to be under his care.
               

         

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

      wpe4.jpg (22788 bytes)