ຫລາຍປີຜ່ານມາ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ສິບແປດປີເຕັນ
ລູກຊາຍທັງສີ່ວອນໃຫ້ແມ່ເປ້ຫມາກຟັກ ຫມາກໂຕ່ນ
ເມັດເຂົ້າ ເມັດງາ ໄປຖວາຍເຈົ້າພະຍາເມືອງຕ່າງໆ
ເພື່ອຂໍລູກສາວມາເປັນເມຍ.
     
The young men continued living and taking care of the couple happily until they reached the age of eighteen.  Then, the sons begged their mother to carry a golden pumpkin, a silver squash, some rice, and sesame seeds to offer as gifts to the kings of four cities and ask for hands in marriage of the daughters of those kings. 

 

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

wpe4E.jpg (28181 bytes)