ພວກລູກທັງສີ່ເລີຍຕອບວ່າ: "ຄັນພໍ່ແມ່ຣັກລູກແຫ້
ໃຫ້ລູກເຂົ້າຄາບຄືນກ່ອນຈົນຣອດເດືອນສິບສອງເພັງ
ພວກລູກຈຶ່ງຈະເປັນຄົນແທ້ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ພໍ່
ແຕ່ງຂັນດອກໄມ້ທູບທຽນ ສົມມາຄາລະວະຄາບພວກ
ແດ່ເດີ ແລະໃຫ້ພາກັນເຣັດທຸກໆ ປີ ຂອງນື້ເພັງເດືອນ
ສິບສອງ ສ່ວນຄາບທັງຫລາຍນັ້ນ ຈະເປັນຢາດີວິເສດ
ໄວ້ປິ່ນປົວພະຍາດສະລະພັດຊະນິດ".
ວ່າແລ້ວ ທ້າວທັ້ງສີ່ຈຶ່ງລະເຂົ້າໄປໃນຄາບຄືນ.
              
The four young men replied, "Dear Father, Dear Mother, if you so love us, please allow us to live in our shells until the proper time has come.   We shall turn into complete human beings on the full moon night of the twelfth lunar month."  The old couple listened in awe.   "On that day, you must prepare a tray of flowers, candles, and incense sticks to present to the shells to pay homage to them on our behalf. 

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

   

wpe4C.jpg (28247 bytes)

  Once we are out of the shells, we could continue doing the same thing on the same day each year.  Then, the shells will become magic and good for healing all kinds of sickness."  After so saying, the four young lads said goodbye and returned to live inside their shells again.