ພໍດີເດິກຂ້ອນແຈ້ງຈົນໄກ່ຂັນເຕືອນ ສີ່ອ້າຍນ້ອງກໍ
ຟ້າວຟັ່ງກັບຄືນເຣືອນ ຊອກຫາຄາບບໍ່ເຫັນ ເລີຍພາ
ກັນໂສເຫລ້ ຖົກຖຽງກັນຂຶ້ນຟົດສະຫນັ່ນເຮືອນ.
ສອງຕາຍາຍຈຶ່ງຄານອອກມາຫາລູກແລ້ວເວົ້າວ່າ
"ລູກເອີຍ ຢ່າເສຍໃຈເຖາະ ຢູ່ເປັນຄົນແບບນີ້ນຳພໍ່
ແມ່ທ້ອນ ພໍ່ແມ່ສຸດທີ່ຣັກແພງລູກຫລາຍ".
                  
As the dawn was approaching and the roosters began to crow, the four hurriedly walked home.  Once home, they could not find their shells.  They began searching for them, but in vain.  Then, they began to discuss and reason.  The old couple  came out of hiding and said to them, "My sons, don't feel upset about this.  You can live keeping your human forms and continue living with us.  We love you so much." 

 

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

    

wpe4A.jpg (27986 bytes)