ພໍໄປເຖິງເຂດໄຣ່ ກໍ່ເຫັນພວກເຂົາພາກັນລົງມືຂຸດດິນ
ພູນຫນານປູກພືດນາໆ ຊະນິດຢ່າງວ່ອງໄວ ປານວ່າ
ພວກເຂົາເນລະມິດເອົາ.
           

 

Once they reached the farm, they saw the four young men digging the earth, making vegetable beds, and planting something at great speed.  It seemed as if they were using magic.   

          

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

    

  

wpe48.jpg (32387 bytes)