ພໍລູກທັງສີ່ອອກໄປຫວິດ ສອງເຖົ້າກໍຟ້າວລຸກຂຶ້ນມາ
ເອົາຄາບຫນມກຟັກ ຫມາກໂຕ່ນ ເມັດງາ ເມັດເຂົ້າ
ໄປເຊື່ອງໄວ້ບ່ອນອື່ນ ແລ້ວຟ້າວຕາມໄປຈອບເບິ່ງພວກ
ລູກ ວ່າ ພວກເຂົ້າພາກັນອອກໄປເຣັດຫຍັງກາງເດິກ
ກາງດື່ນ.
                      
The couple hurried to hide the shells of the golden pumpkin, the silver squash, the rice grain, and the sesame seed before tracing the four young men's track.  They wondered what they would be doing in the middle of the night. 

 

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

wpe46.jpg (27768 bytes)