ທັງສອງຕົກໃຈຈົນຕາເຫລືອກຕາຄ້າງ ເມື່ອເຫັນສີ່
ອ້າຍນ້ອງ ອອກມາຈາກຫມາກຟັກ ຫມາກໂຕ່ນ
ເມົດເຂົ້າ ແລະເມັດງາ, ເປັນບ່າວຣູບໂສມພະນົມພັນ
ງານຄອ່ງ ດັ່ງພະອິນແຕ້ມແຕ່ງແປງໄວ້. ມະຫັກສະຈັນ
ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ພວກເຂົາຍັງຖືເຄື່ອງໄມ່ເຄື່ອງມືທຳມາຫາ
ກິນອອກມາພ້ອມ.
        
Late at night, as the couple were hiding and watching the cradle, they became astounded and speechless.  They saw four handsome young lads hatching out of the golden pumpkin, the silver squash, the rice grain, and the sesame seed, carrying farming tools in their hands.  The four young men then left the hut.
      

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

   

wpe44.jpg (34458 bytes)