ພໍ່ເຖົ້າກັນເມືອເລົ່າສິ່ງທີ່ຕົນເຫັນສູ່ແມ່ເຖົ້າຟັງ ທັງ
ສອງນຶກຊະອອນໃຈ ແລະປະຫລາດໃຈຫລາຍ.
ໃນຄ່ຳຄືນນຶ່ງ ສອງເຖົ້າກໍປຶກສາຫາລືກັນ ແລ້ວຟ້າວ
ເຂົ້ານອນແຕ່ຫັວຄ່ຳ ເພື່ອສິ້ງຊອນເບິ່ງອູ່ຫມາກຟັກ
ຫມາກໂຕ່ນ.
          
The old man came to tell his wife about what he saw.  Both of them became amazed and puzzled.  That night the couple had a plan.  They went to bed earlier than usual so that they could wake up at night to watch their "children."
         

                           

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

wpe42.jpg (38026 bytes)