ແຕ່ລະມື້ ພໍ່ເຖົ້າໄປເຣັດໄຣ່ ໄດ້ເຫັນເຄືອຫມາກຟັກ
ມີຫມາກດົກເປັນໂງ່ນ, ເຫັນເຄືອຫມາກໂຕ່ນີຫມາກ
ດົກຫນາ, ເຫັນຕົ້ນຫນາກງາດົກຈົນງ່າກ່ອງ ເຫັນ
ຕົ້ນເຂົ້າເຫລືອງອຸ່ມທຸ່ມຈົນຣວງກ່ອງຈຳດິນ,
ເຫມືອນກັບວ່າມີຄົນຫລາຍສິບມາຊ່ວຍພໍ່ເຖົ້າເຣັດ.
      
Each day, the old man would see more and more of the lush squashes, pumpkins, sesame seeds, and rice grains.  He could not believe his own eyes, and each day he would say in awe,    "Wow, look at all those crops.  I can't possibly do all that by myself!  That is the work of a hundred strong men."
                                   

                             

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

wpe40.jpg (28787 bytes)