ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ເຫີງນານມາແລ້ວ
ຍັງມີສອງເຖົ້າຕາຍາຍຜັວເມຍ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ແຄມ
ຫ້ວຍແປະຕີນພູສູງແຫ່ງຫນຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າທັງສອງມີ
ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຫລາຍ ພັດແຕ່ເອົາກັນມາ
ຈົນຫົວຫງອກ ຫລັງສິກ່ອມ ຫາລູກຫລານພໍຈະມາ
ຊ່ວຍແບ່ງພາລະຄອບຄົວ ແລະສືບຫນໍ່ແນວກໍ່ບໍມີ
  
Once upon a time, there was a childless old couple who lived near the river bank at the foot of a high mountain.  The couple had been poor ever since they had been married.   The couple wished to have children to help them work and to continue their lineage. 

Previous PageNext page   

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
   wpe174.jpg (33246 bytes)