ລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ຄວ່າງແຫບາດສຸດທ້າຍ  
ເພຶ່ອລ້າງແຫພໍແຕ່ດຶງແຫຂຶ້ນມາ   ຊ້ຳຜັດ      
ເຫັນກ້ອນຫິນສີຂາວກົມກຽ້ງກັອນຫນຶ່ງ      
ຄາຢູ່ໃນແຫ. "ໂອງາມແທ້ໆ !"        
ລາວເວົ້າແລ້ວກໍ່ເອົາກ້ອນຫິນກັອນນັ້ນ        
ເມືອໄວ້ເຮຶອນ.
            He cast his net for the last time and pulled up the net.  Then, he found a white pebble in his net.  "Oh! it is so beautiful." He took the pebble home and placed it in his room.

      

Previous Page

To the next page, click here

         

          

First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To the next page, click on the picture