ພໍແຕ່ໄດ້ຟັງຈັ່ງສັ່ນ ມື້ຕໍ່ມາສຽ່ວພໍ່ນາ ໄປຄວ່າງແຫ. ຄວ່າງແລ້ວງົມ ງົມແລ້ວຄວ່າງ ຄວ່າງແລ້ວງົມ ງົມແລ້ວຄວ່າງ  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີປາໂຕໃດຖືກແຫຂອງລາວ.
        
When his friend heard the story, he did not hesitate. The next day, his friend went to fish in the river with his long net.                                He cast his net, but he got nothing.   He cast his net once, twice, thrice, but he got nothing.  He cast his net for the last time and pulled up the net.  
  
  
  

Previous Page

                  

          

           
          To the next page, click here
First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To the next page, click on the picture