ຄືນນັ້ນພໍ່ນາ ເອາດອກໄມ້ໄວ້ເທິງຫົວນອນ ດອກໄມ້ເຫລ່ານັ້ນກະໄດ້ກາຍເປັນ ຄຳ           ຈາກນັ້ນມາ ພໍ່ນາກໍກາຍເປັນຄົນມັ່ງມີ. ສຽ່ວພໍ່ນາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຫມູ່ຮັ່ງມີກໍ່
ປະຫລາດໃຈຈຶ່ງມາຫາ ພໍ່ນາໄດ້ເລົ່າເລື່ອງທັງຫມົດ ສູ່ສຽ່ວຟັງ.
The farmer put the flowers in his bed room.        In the morning, those flowers were turned into Gold. So, the farmer became a rich man. The news of his wealth reached the ears of his friend, who came to ask the farmer right away about how he had acquired his wealth.  The farmer told his friend everything.
   
  
   

Previous Page

     
             
         To the next page, click here
First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To the next page, click on the picture