ພໍ່ນາເດັດເອົາດອກໄມ້ດອກທິ່ຫນື່ງ
ດອກທິ່ສອງ ດອກທິ່ສາມແລ້ວຄິດວ່າ
" ເອ ສ່ຳນິ້ກໍ່ຫນັກພໍແຮງແລ້ວ ຖ້າເຮົາເອົາໄປ
ຫລາຍກວ່ານິ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ນົກຫົງຂາວ
ບິນໄປຍາກ ບໍ່ໄດ້ດອກສົງສານນົກ."
  ຄິດແລ້ວລາວກໍ່ຂຶ້ນຂິ່ຫລັງນົກຫົງຂາວ
ນົກຫົງຂາວບິນກັບຄືນເມຶອສົ່ງພໍ່ນາ
ພໍລົງຈາກນົກຫົງຂາວ ພໍ່ນາເວົ້າວ່າ :
"ຂອບໃຈນຳເຈົ້າຫລາຍໆ."
ແລ້ວນົກຫົງຂາວກໍບິນຫນີໄປ.
Once there the farmer enjoyed the garden. He picked one flower and felt that it was heavy.  He picked the second one and it got heavier.   He picked the third one and it was even heavier.  "Oh, I don't think I should pick any more flowers.  It will be too heavy for the swan to fly and   take me home." So, the swan took the farmer back home and disappeared.     

To the next page, click here

To the next page, click on the picture

Previous Page

First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15