ພໍຮອດກາງຄືນ   ກ້ອນຫິນສີຂາວໄດ້ກາຍເປັນນົກຫົງສີຂາວເຂ້າ ໄປຫາພໍ່ນາ ແລະເວ້າຂຶ້ນວ່າ :
" ຂຶ້ນຂິ່ ຫລັງຂ້ອຍສາ ແລ້ວ  ຂ້ອຍຈະພາເຈົ້າໄປ."          
           
         During that night, the white pebble had turned into a white swan.  The swan approached the farmer and said, "I will take you to a place, a beautiful place, full of flowers.  You can take whatever you like."
     
    
    
       

Previous Page

To the next page, click here
              
First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To the next page, click on the picture