ພໍແຕ່ດຶງແຫຂື້ນມາ "ໂອ ສະມາຫນັກແທ້"        
ຜັດເຫັນກັອນຫິນສີຂາວກົມກ້ອນຫນື່ງຄາຢູ່ໃນແຫ
"ໂອ ງາມແທ້ໆ !" ລາວເວົ້າ
ແລ້ວກໍເອົາກ້ອນຫິນກ້ອນນັ້ນເມືອໄວ້ເຮືອນ  
ເອົາໄວ້ເທຶງຫົວນອນ.
           
He pulled and he pulled. "Oh, it is so heavy."  When he pulled the net out from the water, he saw a beautiful white stone that he never saw. So, he took the pebble home and placed it on the altar above his head. 
  
   
  
  
   

Previous Page

To the next page, click here

 

First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

To the next page, click on the picture