ຄວ່າງແລ້ວງົມ  ງົມແລ້ວຄວ່າງ  

ຄວ່າງແລ້ວງົມ        ງົມແລ້ວຄວ່າງ       

ກໍ່ບໍ່ມີປາໂຕໃດ ຖືກແຫຂອງ ລາວ
ລາວຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ   ຄວ່າງແຫບາດສຸດທ້າຍ 
     
        He cast his net, but he got nothing.  He did it again and again, but he got nothing.  There was not a single fish.  He cast his net once, twice, thrice, but he got nothing.  He cast his net for the last time and pulled up the net. 

       

Previous Page

        
         
        
To the next page, click here

First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To the next page, click on the picture