ຄິດແລ້ວລາວກໍ່ເດັດເອົາດອກໄມ້ຫລາຍແທ້
ຫລາຍວ່າ   ແລ້ວຈຶ່ງຂື້ນຂິ່ຫລັງນົກຫົງຂາວ
ນົກຫົງຂາວບິນກັບຄືນເມືອສົ່ງສຽ່ວພໍ່ນາພໍລົງ
ຈາກຫລັງນົກຫົງຂາວ ສຽ່ວພໍ່ນາເວົ້າວ່າ :  
"ຖ້າຂ້ອຍຢູ່ນິ້ກ່ອນ ເພາະວ່າເຈົ້າຕ້ອງພາຂ້ອຍ
ກັບໄປເອົາດອກໄມ້ມາຕື່ມອີກ.

    

So he picked two arms' full of flowers and went to the swan.  He got on the swan's back and then it took him home.  "Wait for me Here now.  I will put these away and I will go back for more," said the farmer.

Previous Page

To the next page, click here
               

First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To the next page, click on the picture