ນົກຫົງຂາວບອກສຽ່ວພໍ່ນາວ່າ : "ຈົ່ງເດັດເອົາດອກໄມ້ຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ." ສຽ່ວພໍ່ນາເດັດເອົາດອກໄມ້ ດອກທິ່ຫນຶ່ງ ດອກທິ່ສອງ ດອກທິ່ສາມ ແລັວຄິດວ່າ " ເອ ສ່ຳນິ້ກໍ່ຫນັກພໍແຮງແລ້ວ ແຕ່ຖ້າເອົາໄປຫລາຍໆ ແລ້ວຈະມີໃຜອີກ ຮັ່ງກວ່າເຣົາຢູ່ໃນໂລກນິ້."
    
Once there the man picked the flowers, one, two, three.   "Oh, I have to pick a lot since I have come here already,"  he said.
    
      
      

Previous Page

        To the next page, click here

     

         

First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To the next page, click on the picture