ພໍຮອດກາງຄືນ ກ້ອນຫິນສີຂາວໄດ້ກາຍເປັນນົກຫົງສີຂາວເຂົ້າໄປຫາ ສຽ່ວພໍ່ນາ ແລະເວົ້າຂຶ້ນວ່າ : " ຂຶ້ນຂີ່
ຫລັງຂ້ອຍສາແລ້ວຂ້ອຍຈະພາເຈົ້າໄປ"
ສຽ່ວພໍ່ນາຂຶ້ນຂີ່ຫລັງນົກຫົງຂາວ
ນົກຫົງຂາວບິນໄປໄກແສນໄກແລະ
ພາສຽ່ວພໍ່ນາ ໄປລົງໃນສວນດອກໄມ.
້ທີ່ອອກດອກເປັນຄຳ
   
The pebble became the beautiful white swan who said to the second farmer: "I will take you somewhere today, to aflower garden." The farmer got on the swan who then took him to the garden. 
   
  

Previous Page

   To the next page, click here
                   

First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

To the next page, click on the picture