ມື້ຫນຶ່ພໍ່ນາຄົນຫນຶ່ງ ໄປຄວ່າງແຫ.

 ລາວກະມີແຫຍາວດາງຫນຶ່

ລາວກະເອາຜ້າເຄີຍນຫົວ ຄຶພໍ່ນາຜູ້ອື່ນ
           

The farmer went fishing one day

He had a long fishing net.  Like other

farmers, he wore a piece of cloth around
his head
     

         Previous Page

                                                                

To the next page, click here
 

First page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

To the next page, click on the picture