chronologypic.gif (2512 bytes)

             

Kings of Lan Xang

Dates

Fa Ngoum 1353-1373
Samsenthai 1373-1416
Lan Kamdaeng 1417-1428
Phommathat 1428-1429
Mun Sai 1429-1430
Fa Khai 1430-1433
Khong Kham 1433-1434
Yukhon 1434-1435
Kham Keut 1435-1441
Chaiyachakkapat-Phaenphaeo (aka Sao Tiakaphat) 1441-1478
Suvarna Banlang (aka Theng Kham) 1478-1485
Lahsaenthai Puvanart 1485-1495
Sompou 1497-1500
Visunarat 1500-1520
Pothisarath 1520-1548
Setthathirat 1548-1571
Saensurin 1572-1574
Mahaupahat (under Burmese control) 1574-1580
Saensurin 1580-1582
Nakhon Noi (under Burmese control) 1582-1583
Interregnum 1583-1591
Nokeo Koumone 1591-1596
Thammikarath 1596-1622
Upanyuvarat 1622-1623
Pothisarat 1623-1627
Mon Keo 1627
Period of Confusion 1627-1637
Sulinya Vongsa 1637-1694

 

2002 SEAsite Laos.  Chronology of Lan Xang Dynasty