ຈຳປາເມືອງລາວ Champa: Flower of Laos

champaBackground.jpg (5404 bytes)champaBackground.jpg (5404 bytes)champaBackground.jpg (5404 bytes)champaBackground.jpg (5404 bytes)champaBackground.jpg (5404 bytes)champaBackground.jpg (5404 bytes)

ເນື້ອຣ້ອງ : ທ່ານມະຫາພູມີ ຈິຕພົງ        ທຳນອງ : ທ່ານອຸຕະມະ ຈຸລມະນີ     

Lyrics by Maha Phumii Jitphong    Music by Utama Julamanii

ຈຳປາເມຶອງລາວ (ຣວມເພງລາວ ອັມມະຕະ ໑໙໘໕  ຣວບຣວມໂດຍ ສຸພາພອນ ສຸຂວົງ ) ຫນ້າ ໑໕.

ໂອ້ດວງຈຳປາ ເວລາຊົມດອກ ນຶກເຫັນພັນຊ່ອງ
ມອງເຫັນຫົວໃຈ ເຣົານືກຂື້ນໄດ້ ໃນກິ່ນເຈົ້າຫອມ
ເຫັນສວນດອກໄມ້ ບິດາປູກໄວ້      ຕັ້ງແຕ່ນານມາ
ເວລາງ່ວມເຫງົາ   ເຈົ້າຊ່ວຍບັນເທົາ ເຣົາຫາຍໂສກາ
ເຈົ້າດວງຈຳປາ ຄູ່ຄຽງເຣົາມາ ແຕ່ຍາມນ້ອຍເອີຍ
       
ກິ່ນເຈົ້າສຳຄັນ  ຕິດພັນຫົວໃຈ        ເປັນຫນ້າຣັກໄຄ່
ແພງໄວ້ເຊີຍຊົມ ຍາມເຫງົາເຣົາດົມ    ໂອ້ຈຳປາຫອມ
ເມື່ອດົມກິ່ນເຈົ້າ ປານພົບເພື່ອນເກົ່າ    ທີ່ພາກຈາກໄປ
ເຈົ້າເປັນດອກໄມ ທີ່ງາມວິໄລ   ຕັ້ງແຕ່ໃດມາ
ເຈົ້າດວງຈຳປາ ມາລາຂວັນຣັກ    ຂອງຣຽມນີ້ເອີຍ
                          
ໂອ້ດວງຈຳປາ ບຸບຜາເມືອງລາວ ງາມດັ່ງດວງດາວ
ຊາວລາວເພິງໃຈ ເກິດຢູ່ພາຍໃນ ແດນດິນລ້ານຊ້າງ
ຖ້າໄດ້ພັດພາກ   ຫນີໄປໄກຈາກ ບ້ານເກິດເມືອງນອນ
ເຣົາຈະເອົາເຈົ້າ ເປັນເພື່ອນຣ່ວມເຫງົາ ເທົ່າສິ້ນຊີວາ
ເຈົາ້ດວງຈຳປາ ມາລາງາມຍິ່ງ ມິ່ງເມືອງເຣົາເອີຍ.
   
 

sound2.gif (2534 bytes)

Listen to the song, click on this button.

   
This song, performed by Lao Children Group at Children's Home for Cultural and Education, Lao P.D.R.

Produced by Children's Cultural Center/ Ministry of Information and Culture.

Oh! Champa Flower, when I admire you
I could envision thousands in my mind.

I could see your heart; I could enjoy your sweet fragrance.

I could see the flower garden that my father had planted long ago.

Whenever I feel melancholy, I think of thee
and I no longer feel lonely or sad.

Oh! Champa Flower, you have stood by my side
since I was young.

Your fragrance is significant; in my heart it stands
with love and affection.

I treasure your sweet scent, for when I feel lonely,
I can breathe in your sweet fragrance, My Dear Sweet Champa.

Sniffing your delicate fragrance is like my long lost friend.
You have been a beautiful flower since the beginning of time,
My Dear Champa Flower, My Beloved Flower.
Oh! Champa Flower, the flower of our beloved country,
Muang Laos, you are as beautiful as glittering stars.

All Lao people adore you in their hearts;
You are born in Lan Xaang, the Land of a Million Elephants

If we depart from our homeland and flee far away from her,

we will always have you as our true friend
as long as we live.
Oh! Champa Flower,the exquisitely beautiful flower,   
and the auspicious flower of Muang Laos.

Translated by Dr. Wajuppa Tossa and Prasong Saihong

Oh Duang Champaa Welaa Xom dok   nuk hen phan xong       

mong hen hua jai  haw nuk khuen dai nai kin jaw hom

hen suan dok mai bidaa puk wai tang tae naan ma

welaa nguam ngaw jaw xuay ban taw haw haay so ka

jaw duang champaa  khu khieng haw maa tae yaam noy oe

kin jaw sam khan  tid phan hua jai pen naa hak khai

phaeng wai zeoy som yaam ngaw haw dom oh duang champaa

mue dom kin jaw paan phob phuen kaw thi phaak jaak pai

jaw pen dok mai thii ngaam wilai tang tae dai maa

jaw duang champa  maa laa khwan hak khong hiam nii eo

Oh duang champaa  buppha muang Lao  ngam dang duang dao

saw Lao pheong jai koed yu phaay nai daendin laan zaang

thaa dai phad phaak nii pai kai jaak baan koed muang non

haw ja aw jaw pen phuen ban tao thao sin see wa

jaw duang champaa ma laa ngaam ying ming muang haw eo

Oh! Champa Flower, when I admire you
I could envision thousands in my mind.

I could see your heart; I could enjoy your sweet fragrance.

I could see the flower garden that my father had planted long ago.

Whenever I feel melancholy, I think of thee
and I no longer feel lonely or sad.

Oh! Champa Flower, you have stood by my side
since I was young.

Your fragrance is significant; in my heart it stands
with love and affection.

I treasure your sweet scent, for when I feel lonely,
I can breathe in your sweet fragrance, My Dear Sweet Champa.

Sniffing your delicate fragrance is like my long lost friend.
You have been a beautiful flower since the beginning of time,
My Dear Champa Flower, My Beloved Flower.
Oh! Champa Flower, the flower of our beloved counry,
Muang Laos, you are as beautiful as glittering stars.

All Lao people adore you in their hearts;
You are born in Lan Xaang, the Land of a Million Elephants

If we depart from our homeland and flee far away from her,

we will always have you as our true friend
as long as we live.
Oh! Champa Flower,the exquisitely beautiful flower,   
and the auspicious flower of Muang Laos.

Translated by Dr. Wajuppa Tossa and Prasong Saihong

   

Back to Home Page

 

ໂອ້ດວງຈຳປາ ເວລາຊົມດອກ ນຶກເຫັນພັນຊ່ອງ
ມອງເຫັນຫົວໃຈ ເຣົານືກຂື້ນໄດ້ ໃນກິ່ນເຈົ້າຫອມ
ເຫັນສວນດອກໄມ້ ບິດາປູກໄວ້      ຕັ້ງແຕ່ນານມາ
ເວລາງ່ວມເຫງົາ   ເຈົ້າຊ່ວຍບັນເທົາ ເຣົາຫາຍໂສກາ
ເຈົ້າດວງຈຳປາ ຄູ່ຄຽງເຣົາມາ ແຕ່ຍາມນ້ອຍເອີຍ
       
ກິ່ນເຈົ້າສຳຄັນ  ຕິດພັນຫົວໃຈ        ເປັນຫນ້າຣັກໄຄ່
ແພງໄວ້ເຊີຍຊົມ ຍາມເຫງົາເຣົາດົມ    ໂອ້ຈຳປາຫອມ
ເມື່ອດົມກິ່ນເຈົ້າ ປານພົບເພື່ອນເກົ່າ    ທີ່ພາກຈາກໄປ
ເຈົ້າເປັນດອກໄມ ທີ່ງາມວິໄລ   ຕັ້ງແຕ່ໃດມາ
ເຈົ້າດວງຈຳປາ ມາລາຂວັນຣັກ    ຂອງຣຽມນີ້ເອີຍ
                          
ໂອ້ດວງຈຳປາ ບຸບຜາເມືອງລາວ ງາມດັ່ງດວງດາວ
ຊາວລາວເພິງໃຈ ເກິດຢູ່ພາຍໃນ ແດນດິນລ້ານຊ້າງ
ຖ້າໄດ້ພັດພາກ   ຫນີໄປໄກຈາກ ບ້ານເກິດເມືອງນອນ
ເຣົາຈະເອົາເຈົ້າ ເປັນເພື່ອນຣ່ວມເຫງົາ ເທົ່າສິ້ນຊີວາ
ເຈົາ້ດວງຈຳປາ ມາລາງາມຍິ່ງ ມິ່ງເມືອງເຣົາເອີຍ.
   
 

sound2.gif (2534 bytes)

Listen to the song, click on this button.

   
This song, performed by Lao Children Group at Children's Home for Cultural and Education, Lao P.D.R.

Produced by Children's Cultural Center/ Ministry of Information and Culture.

Oh Duang Champaa Welaa Xom dok   nuk hen phan xong       

mong hen hua jai  haw nuk khuen dai nai kin jaw hom

hen suan dok mai bidaa puk wai tang tae naan ma

welaa nguam ngaw jaw Xuay ban taw haw haay so ka

jaw duang champaa  khu khieng haw maa tae yaam noy oe

kin jaw sam khan  tid phan hua jai pen naa hak khai

phaeng wai zeoy som yaam ngaw haw dom oh duang champaa

mue dom kin jaw paan phob phuen kaw thi phaak jaak pai

jaw pen dok mai thii ngaam wilai tang tae dai maa

jaw duang champa  maa laa khwan hak khong hiam nii eo

Oh duang champaa  buppha muang Lao  ngam dang duang dao

saw Lao pheong jai koed yu phaay nai daendin laan zaang

thaa dai phad phaak nii pai kai jaak baan koed muang non

haw ja aw jaw pen phuen ban tao thao sin see wa

jaw duang champaa ma laa ngaam ying ming muang haw eo