First International Conference on Lao Studies  May 20-22, 2005
 
Home | Abstracts & Papers | Program | Registration | Accommodations | | Participants | Downloads | Organizers

printer friendly version of this page

 

Thawj Koomtxoos Kawm Txog Tebchaws Los Tsuas

First International Conference on Lao Studies

 May 20-22, 2005  Northern Illinois University, Dekalb, IL USA

 

Lub koomhaum Southeast Asian Studies of Northern Illinois University zoo siab tsaj tawm txog Thawj Koomtxoos Kawm Txog Tebchaws Los Tsuas (ICLS- International Conference on Lao Studies) uas yuav muaj rau hnub Friday-Sunday, lub 5 hli ntuj hnubtim 20-22, xyoo 2005 nyob rau nram DeKalb, Illinois, USA.  Lub homphiaj rau kev sablaj yog xav muab lub sijhwm rau cov kawm tsawj kawm ntse nyob tagnro hauv ntiaj teb no tuaj qhia txog tebchaws Los Tsuas. 

Nqe Kawm

Lub rooj cobqhia 2005 yuav muaj ntaub ntawv hais txog txijkev kawm ntawm tebchaws Los Tsuas. Lub ICLS yuav tsim muaj rooj rau cov koomhaum, los yog ib pawg neeg, lossis teejtwg uas muaj tshaj plaub tug sawv cev los hais lus.

Nqe Kawm Yuav Muaj

1) Tagnrho tshua yam lus uas nyob tim tebchaws Los Tsuas;

2) Cov neeg los tsuas nyob rau hauv Thaibteb;

3) Cov nyob rau hauv Thaibteb, Nyablajteb, Sauvteb, Phabmabteb, thiab Qhajmimteb (raws li Hmoob, Mien, Akha, Tai Dam, Tai Lue, Phuan, Kammu) thiab

4) Cov los tsuas nyob sab ntuj tim ub

 

Nqe Kawm Yuav Muab Faib Uas Ntau Pawg

 

1) Los lus thiab suab;

2) Dab neeg thiab ntaub ntawv;

3) Kev ntseeg;

4) Tshwj Keeb;

5) Keeb Kwm;

6) Kev ua lag ua luam;

8) Kev ua tsev, kos daub, ua pejntaub;

9) Kev kawm txog cov neeg thaum ub;

10) Kev kawm txwj ci thiab kho mob;

11) Kev kawm txog “technology”;

12) Yees duab thiab kev lom zem;

13) Kev noj qab nyob zoo, tshuaj kho mob;

14) Lwm yam

 

Tshwj Kab

 

Cov qhua hais lus, cov piav txog tej ntaub ntawv, yees daub, labqhuas thiab ntau yam ntxiv. 

 

“Abstract” thiab Ntawv

 

Thov caw cov “Abstracts” tuaj koom lub rooj koomtxoos; tsis pub dhau lub 3 hli ntuj hnubtim 1, xyoo 2005. Cov ntawv xaiv yuav muaj luam rau hauv ICLS cov tshwj kab


Yog muaj lus noog ntxiv, thov hu

 

Julia Lamb: jlamb@niu.edu

(Center for Southeast Asian Studies Outreach Coordinator)
Professor Catherine Raymond: craymond@niu.edu

Professor John Hartmann: jhartman@niu.edu

Vinya Sysamouth: laolanxang@yahoo.com

 

Address

Center for Southeast Asian Studies
412 Adams Hall

Northern Illinois University

DeKalb, IL 60115 USA

Phone: 1-815-753-1771

FAX: 1-815-753-1776

E-mail: cseas@niu.edu

 

 

 

Registration

 

REGISTRATION I (conference with meals):           $80.00

REGISTRATION I after April 29, 2005                  $90.00

 

REGISTRATION II College/University Students

(conference with meals):                                           $50.00

REGISTRATION II after April 29, 2005                 $60.00

 

(College/University students include a copy of form indicating full-time enrollment during Spring 2005 academic term).  

 

(If you are a full-time K-12 teacher and wish to attend the conference, please contact Julie Lamb <jlamb@niu.edu> directly.)

 

Cancellations & Refunds: Requests for refunds must be made in writing prior to May 1, 2005.  A full refund, minus a $15 service charge, will be issued for each request.  No refunds will be made for requests postmarked after May 1, 2005.

 

Mail or fax registration form and payment by April 29, 2005.

 Back to HOMEPAGE | Thinking of Attending?

http://www.seasite.niu.edu/lao/LaoStudies

 

REGISTRATION FORMS:

 

On-line Registration   

Registration Form       (HTML format)
Registration Form       (MS Word format)
Registration Form       (PDF format)

The First ICLS thanks Mr. Pao Lee of Milwaukee, WI for the Hmong version of the conference's announcement.