Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 7 Spoken Lao
      

Conversation 1: Naming Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

            
Listen to the whole conversation     
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
A1 ອັນນີ້ແມ່ນຫຍັງ ? ǎn nìi mε̄εn ñǎŋ What is this ?
B1 ອັນນີ້ແມ່ນບິກ ǎn nìi mε̄εn bīk This is a ballpoint pen
A2 ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າຫຍັງ ? ǎn nìi ǝ̀ǝn wāa ñǎŋ What is this called ?
B2 ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າສໍດຳ ǎn nìi ǝ̀ǝn wāa sɔɔ-dam This is called a "pencil".
                     
Tone Chart Spoken Lao
         
       
       

Conversation 2: Naming Things                 

WB01432_.gif (3228 bytes)

          
Listen to the whole conversation      
A1 ອັນນີ້ແມ່ນໂຕະບໍ ? ǎn nìi mε̄εn tō bɔ̌ɔ Is this (called) a table ?
B1 ບໍ່, ອັນນັ້ນບໍ່ແມ່ນໂຕະ bɔ̄ɔˏ ǎn nàn bɔ̄ɔ mε̄εn tōɂ No, this isn't (called) a table.
A2 ຄັນຊັ້ນ, ເອີ້ນວ່າຫຍັງ khán sàn mán ǝ̀ǝn wāa ñǎŋ Then what is it called ?
B2 ເອີ້ນວ່າຕັ່ງ mán ǝ̀ǝn wāa tāŋ It is (called) a chair.
                 
Tone Chart Spoken Lao
                   
         
           

Conversation 3: Naming Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

         
Listen to the whole conversation                
A1 ພາສາລາວ watch ແປວ່າຫຍັງ ? pháasǎa láaw "watch" pε̌ε wāa nǎŋ How do you say "watch" in Lao ?
B1 ພາສາລາວ watch ແປວ່າໂມງ pháasǎa làaw "watch" pε̌ε wāa móoŋ A watch is 'móoŋ' in Lao.
                  
Tone Chart Spoken Lao
                       
            

Conversation 4: Owning Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

                     
Listen to the whole conversation     
A1 ອັນນັ້ນແມ່ນຂອງໃຜ ? ǎn nàn mε̄εn khɔ̌ɔŋ phǎj Whose is that ?
B1 ອັນນັ້ນແມ່ນຂອງຂ້ອຍ ǎn nàn mε̄εn khɔ̌ɔŋ khɔ̂j That's mine.
A2 ອັນນີ້ແມ່ນຂອງເຈົ້າບໍ ? ǎn nàn mε̄εn khɔ̌ɔŋ càw bɔ̌ɔ Is that yours ?
B2 ເຈົ້າ, ແມ່ນແລ້ວ càwˏ mε̄εn lὲεw Yes, it is.
                  
Tone Chart Spoken Lao
            
                     
    

Vocabulary

   

ອັນ ?a4n thing, object
ເຈຍ ci1a paper
ເອີ້ນ ?e1en to call, name
ຢາສູບ ya4a-su3up tobacco
ກະດານ kada4an blackboard
ກະເປົາເງິນ kapa4w-Ne2n wallet, purse
ເງິນ Ne2n money
ຂອງ khO4ON thing, article
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ kO1ON-tha#ay-hu1up camera
ຖ່າຍຮູບ tha#ay-hu1up to photograph
ຮູບ hu1up photo, picture
ນີ້ ni1i this
ກັບໄຟ ka2pfa2y match
ໄຟ fa2y fire
ໂມງ mo2oN watch, clock
ບິ໊ກ bi#k ballpoint pen
ປະຕູ patu4u door
ປຶ້ມ pu1m book
ວ່າ wa#a to say; thus
ແວ່ນຕາ wE#En-ta4a eyeglasses
ຕາ ta4a eye
ປ່ອງຢ້ຽມ     pO#ON-yi1am window
ຕັ່ງ ta#N chair
ໂຕ໊ະ to# table, desk