Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 29 Spoken Lao
                     
                      
    

Conversation 1: Thanking for something

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
      
A1 ຂອບໃຈເຈົ້າຫຼາຍ ທີ່ເອົາໜັງສືມາໃຫ້ khɔ̂ɔp cǎj càw lǎaj thīi ǎw nǎŋsy̌y máa hâj Thank you so much for delivering this letter.
B1 ບໍ່ເປັນຫບັງ, ຂ້ອຍດີໃຈ ທີ່ໄດ້ເອົາມາ ໃຫ້ bɔ̄ɔ pěn ñǎŋˏ khɔ̂j dǐi-cǎj thīi dàj ǎw máa hâj It's no bother. I was happy to bring it.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: Inviting

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ພວກເຮົາ ຊິຈັດກິນລ້ຽງ ສົ່ງທ້າວຈັນທະວົງຢາກ
ເຊີນພວກເຈົ້າ ໝົດຊູ່ຄົນ
phùak háw sī cát kǐn lìaŋ sōŋ àaj cǎnthāwóŋ jâak sǝ́ǝn phùak càw mót sūu khón We are having a going away party for Chanthawong. We'd like to invite all of you.
B1 ຂອບໃຈ, ແຕ່ພໍ່ເຖົ້າ, ແມ່ເຖົ້າ ຄືຊິຢູ່ບ້ານ ເບິ່ງເດັກນ້ອຍ khɔ̂ɔp cǎj tε̄ε phɔ̄ɔ thâw mε̄ε thâw khýy sījūu bàan bǝ̄ŋ dék nɔ̀ɔj Thank you, but mother and father- in-law will probably have to stay home to look after the children.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 3: Giving regrets

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຂ້ອຍຢ້ານວ່າ ຊິບໍ່ໄດ້ໄປຫາພໍ່ແມ່ເຈົ້າ khɔ̂j jàan wāa sī bɔ̄ɔ dàj pǎj hǎa phɔ̄ɔ-mε̄ε càw I'm afraid I won't be able to to go see your parents.
B1 ເພິ່ນຊິເສຍໃຈຫຼາຍ ຄັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄປ ຢາມ phǝ̄n sī sǐa-cǎj lǎaj khán càw bɔ̄ɔ dàj pǎj jǎam They will be very sorry if you don't go visit them.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

    

ຈັດ càt to arrange
ຜູ່ຈັດການ phûu-cát- kǎan manager
ດີໃຈ dǐi-cǎj happy
ຢ້ານ jàan to fear
ກິນລ້ຽງ kǐn-lìaŋ party
ກິນລ້ຽງສົ່ງ kǐn-lìaŋ-sōŋ farewell party
ຄ່ອຍ khɔ̄j slow, deliberate
ຄ່ອຍໆ khɔ̄j-khɔ̄j slowly
ແມ່ຍ່າ mε̄ε-ñāa grandmother on male side
ແມ່ເຖົ້າ mε̄ε-thâw man's mother-in-law
ແມ່ຕູ້ mε̄ε-tùu grandmother om female side
ແນ່ໄຈ nε̄ε-cǎj sure
ໜຸ່ມ nūm young
ພໍ່ປູ່ phɔ̄ɔ-pūu grandfather on male side
ພໍ່ເຖົ້າ phɔ̄ɔ-thâw man's father-in- law
ພໍ່ຕູ້ phɔ̄ɔ-tùu grandfather on female side
ເສຍໃຈ sǐa-cǎj sorry
ເຖົ້າ thâw old in age
ທີ່ thīi thatˏ whoˏ which