Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 18 Spoken Lao
              
     

Conversation 1: Distinguishing Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

                  
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).  This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
   
A1 ຂ້ອຍບໍ່ມີລົດ khɔ̂j bɔ̄ɔ míi ̄ I don't have a car.
B1 ເອົາລົດຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ ǎw lōt khɔ̂j kɔ̄ɔ dàj Then take mine.
A2 ຂອງເຈົ້າແມ່ນຄັນໃດ ? khɔ̌ɔŋ càw mε̄εn khán daj Which one is yours ?
B2 ແມ່ນຄັນສີດຳພຸ້ນ mε̄εn khán sǐi-dǎm phun Mine is the black one over there.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
    

Conversation 2: Distinguishing People

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ອ້າຍເຈົ້າແມ່ນຜູ້ໃດ ? àaj càw mε̄εn phûu dǎj Which one is your brother ?
B1 ລາວແມ່ນຄົນສູງໆ ຢຶນຢູ່ປະຕູ láaw mε̄εn khón sǔuŋ sǔuŋ jūu patǔu He is the tall one at the door.
A2 ຄົນນຸ່ງເສື້ອສີຟ້າແມ່ນບໍ? khón nūŋ sŷa sǐi-fàaˏ mε̄εn bɔ̌ɔ The one wearing a blue shirt, right ?
B2 ແມ່ນແລ້ວ mε̄εn lὲεw That's right.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Converstion 3:  Distinguishing Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຂ້ອຍຢາກຊື້ເສື້ອ khɔ̂j jâak sỳy sŷa I want to buy a shirt.
B1 ເຈົ້າມັກສີໃດ ? càw māk sǐi dǎj What color do you like ?
A2 ຂ້ອຍມັກສີລາຍ khɔ̂j māk sǐi-láaj I like stripes.
B2 ໂຕນີ້ກໍ່ງາມ tǒo nìi kɔ̄ɔ ŋáam This one is pretty.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Vocabulary

  

 ເຈົ້າຊູ້ càw-sùu womanize
 ຈ່ອຍ cɔ̄ɔj thin
 ຢືນ jy̌yn to stand
 ຂາ khǎa leg
 ຄັນ khán clf. for vehicles
 ແຂນ khε̌εn arm
 ນັ່ງ nāŋ to sit
 ນຸ່ງ nūŋ to wear
 ຍາວ ñáaw long
 ງາມ ŋáam pretty
 ສັ້ນ sân short (not long)
 ສີ sǐi color
 ສີດຳ sǐi-dǎm black
 ສີແດງ sǐi-dε̌εŋ red
 ສີຟ້າ sǐi-fàa (sky) blue
 ສີຂາວ sǐi-khǎaw white
 ສີຂຽວ sǐi-khǐaw (dark) green/blue
 ສີລາຍ sǐi-láaj striped
 ສີນ້ຳຕານ sǐi-nàmtǎan brown
 ສົ້ງ sôŋ trousers
 ສູງ sǔuŋ tall
 ເສື້ອ sŷa shirt, blouse
 ເຕັ້ຍ tìa short (not tall)
 ໂຕ tǒo clf. for trousers, shirts
 ຕຸ້ຍ tùj fat