Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 17 Spoken Lao
    
    

Conversation 1:  How Many Siblings

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation       
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
    
  A1 ເຈົ້າມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງນຳກັນຈັກ ຄົນ? càw míi àaj ỳaj nɔ̀ɔŋ nám-kǎn cák khón How many brothers and sisters do you have (including you) ?
B1 ຂ້ອຍມີນຳກັນຫ້າຄົນ khɔ̂j míi nàm-kǎn hâa khón I have five (including me).
A2 ເມຍເຈົ້າມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງບໍ ? mía càw míi àaj ỳaj nɔ̀ɔŋ bɔ̌ɔ Does you wife have brothers and sisters ?
B2 ລາວບໍ່ມີ, ລາວເປັນລູກສາວດຽວ láaw bɔ̄ɔ míiˏ láaw pěn lùuk sǎaw dǐaw She doesn't have any; she is an only daughter.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Conversation 2: Asking Age

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ລູກເຈົ້າໄດ້ຈັກປີແລ້ວ ? lùuk càwˏ dàj cák pǐi lὲεw How old is your child ?
B1
ລູກຊາຍກົກໄດ້ເຈັດປີ
ຜູ້ທີສອງໄດ້ຫ້າປີ
ລູກສາວໄດ້ສາມປີ
lùuk sáaj kók dàj cét pǐi phûu thíi sɔ̌ɔŋ dàj hâa pǐi lùuk-sǎaw dàj sǎam pǐi The oldest son is seven.       The second is five.               The daughter is three.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Conversation 3: Asking about Parents

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ພໍ່ແມ່ເຈົ້າຍັງຢູ່ບໍ ? phɔ̄ɔ mε̄ε càw ñáŋ jūu bɔ̌ɔ Are your parents still alive ?
B1 ພໍ່ຂ້ອຍຍັງຢູ່ ແຕ່ແມ່ຂ້ອຍເສຍແລ້ວ phɔ̄ɔ khɔ̂j ñáŋ jūu tε̄ε mε̄ε khɔ̂j sǐa lὲεw My father is living but my mother has passed away.
A2 ພໍ່ເຈົ້າຍັງຢູ່ບ້ານບໍ ? phɔ̄ɔ càw ñáŋ jūu bàan bɔ̌ɔ Is your father still at home ?
B2 ບໍ່, ເພິ່ນຢູ່ນຳເອື້ອຍຂ້ອຍ bɔ̄ɔˏ phǝ̄n jūu nám ỳaj khɔ̂j No, he stays with my older sister.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Vocabulary

   

 ອ້າຍ àaj older brother
 ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ àaj-ỳaj-nɔ̀ɔŋ siblings
 ເອື້ອຍ ỳaj older sister
 ນ້ອງ nɔ̀ɔŋ younger
 ນ້ອງສາວ nɔ̀ɔŋ-sǎaw younger sister
 ນ້ອງຊາຍ nɔ̀ɔŋ-sáaj younger brother
 ສາວ sǎaw girl
 ຊາຍ sáaj male
 ເດັດນ້ອຍ dék-nɔ̀ɔj child
 ກົກ kók first (born)
 ຫຼ້າ lâa last (born)
 ລູກ lùuk offspring
 ລູກຜູ້ດຽວ lùuk phūu-dǐaw only child
 ລູກຊາຍ lùuk-sáaj son
 ລູກສາວ lùuk-sǎaw daughter
 ແມ່ຍິງ mε̄εñíŋ woman
 ນຳກັນ nàmkǎn together
 ຍັງ ñáŋ still, yet
 ຜູ້ phûu person
 ຜູ້ບ່າວ phûu-bāaw unmarried male
 ຜູ້ຊາຍ phûu-sáaj man
 ຜູ້ສາວ phûu-sǎaw unmarried female
 ເສຍ, ຕາຍ    sǐaˏ thàaj to die, lost
 ເພິ່ນ phǝ̄n he, she, him, her

(respected)