Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 11 Spoken Lao
                    

Conversation 1: How Long

WB01432_.gif (3228 bytes)

                                  
Listen to the whole conversation  
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
    
A1 ພວກເຈົ້າຮຽນໄດ້ດົນປານໃດແລ້ວ? phùak càw hían dàj dǒn pǎandǎj lèew How long have you been studying ?
B1 ເຮົາຮຽນໄດ້ສາມອາທິດແລ້ວ háw hían dàj sǎam ǎathīt lὲεw We have been studying for 3 weeks.
A2 ພວກເຈົ້າຊິຮຽນອີກດົນປານໃດ ? phùak càw sī hían îik dǒn pǎandǎj How much longer will you be studying ?
B2 ເຮົາຊິຮຽນອີກເກົ້າເດືອນ háw sī hían îik kàw dy̌an We will be studying for 9 more months.
                   
Tone Chart Spoken Lao
        

     

                    

Conversation 2: Telling Age

WB01432_.gif (3228 bytes)

             
Listen to the whole conversation  
A1 ອາຍຸເຈົ້າໄດ້ຈັກປີແລ້ວ ? aañū càw dàj cák pǐi lὲεw How old are you ?
B1 ຂ້ອຍໄດ້ຊາວຫ້າປີແລ້ວ khɔ̂j dàj sáaw-hâa pǐi lὲεw I am 25 years old.
A2 ຫົວໜ້າເດ໋ ? hǔa-nâa de+e How about the boss ?
B2 ລາວໄດ້ສີ່ສິບປີ láaw dàj sīi-síp pǐi He is 40 years old.
          
Tone Chart Spoken Lao
           

      

                        
      

Conversation 3: How Long

WB01432_.gif (3228 bytes)

           
Listen to the whole conversation  
A1 ຂັບລົດໄປເດີ່ນບິນ ໃຊ້ເວລາຈັກນາທ ີ? kháp lōt pǎj dǝ̄ǝn-bǐn sàj weeláa cák naa-thíi How many minutes does it take to drive to the airport ?
B1 ໃຊ້ເວລາຊາວນາທີ sàj weeláa sáaw náathíi It takes 20 minutes.
A2 ໄປທ່າງ່ອນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ? pǎj thāa-ŋɔ̄ɔn sàj weeláa dǒn pǎan-dǎj How long does it take to go to Tha-Ngon ?
B2 ໃຊ້ເວລາປະມານເຄີ່ງຊົ່ວໂມງ sàj weeláa pa-máan khǝ̄ŋ sūa-móoŋ It takes about a half an hour.
                       
Tone Chart Spoken Lao
    
        

    

Vocabulary

    

 ສິບສາມ si2p-sa4am 13
 ສິບສີ່ si2p-si#i 14
 ສິບຫ້າ si2p-ha3a 15
 ສິບຫົກ si2p-ho2k 16
 ສິບເຈັດ si2p-ce2t 17
 ສິບແປດ si2p-pE3Et 18
 ສິບເກົ້າ si2p-ka1w 19
 ຊາວ sa2aw 20
 ຊາວເອັດ sa2aw-?e2t 21
 ສາມສິບ sa4am-si2p 30
 ສີ່ສິບເອັດ si#i-si2p-?e2t 41
 ຫ້າສິບສອງ ha3a-si2p-sO4ON 52
 ຫົກສິບສາມ ho2k-si2p-sa4am 63
 ອາຍຸ ?a4a±u# age
 ໄດ້ da1y to get, attain, can
 ຫົວໜ້າ hu4a-na3a boss
 ອີກ ?i3ik more
 ນາທີ na2athi2i minute
 ປະມານ pama2an approximately
 ເຄິ່ງ khe#N half
 ເວລາ we2ela2a time
 ປານໃດ pa4an-da4y to what extent
 ຊົ່ວໂມງ su#a-mo2oN hour
 ທ່າງ່ອນ tha#a-NO#On ThaNgon