Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 10 Spoken Lao
       
                       

Conversation 1: Time

WB01432_.gif (3228 bytes)

         
Listen to the whole conversation    
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).  This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
    
A1 ເຈົ້າມານີ້ມື້ໃດ ? càw máa nîi mỳy dǎj When did you come here ?
B1 ຂ້ອຍມາມື້ວານນີ້ khɔ̂j máa mỳy-wáan-nìi I came yesterday.
A2 ເຈົ້າຊິເມືອມື້ໃດ ? càw sī mýa mỳy dǎj When will you return ?
B2 ຂ້ອຍຊິເມືອມື້ອື່ນ khɔ̂j sī mýa mỳy-ȳyn I'll return tomorrow.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Conversation 2: Time

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເຂົາເຈົ້າມາຮອດອາທິດແລ້ວນີ້ khǎwcàw máa hɔ̀ɔt ǎathīt lὲεw nìi They arrived last week.
B1 ຂ້ອຍຄືກັນ.

ເຂົາເຈົ້າຊິຢູ່ດົນບໍ່?

khɔ̂j khýy kǎn

khǎwcàw sī jūu dǒn bɔ̌ɔ

Me too.

Will they stay long ?

A2 ບໍ່, ບໍ່ດົນ bɔ̄ɔˏ bɔ̄ɔ dǒn No, not long.
                    
Tone Chart Spoken Lao
       
                 
           
             

Conversation 3: Time

WB01432_.gif (3228 bytes)

                          
Listen to the whole conversation    
A1 ມື້ອື່ນເຮົາເສັງບໍ່ ? mỳy-ȳyn háw sěŋ bɔ̌ɔ Do we have a test tomorrow ?
B1 ເສັງ, ມື້ຮືກໍ່ເສັງຄືກັນ sěŋˏ mỳy-hýy kɔ̄ɔ sěŋ khýy kǎn Yes, and the day after tomorrow too.
A2 ເສັງແລ້ວ, ພັກຈັກມື້ ? sěŋ lὲεwˏ phāk cák mỳy After the test, how long do we have off ?
B2 ພັກມື້ດຽວ phāk mỳy dǐaw Only one day.
                      
Tone Chart Spoken Lao
                       
           

Vocabulary

          
 ອາທິດ ?a4athi#t week
 ໃດ da4y which, what
 ດົນ do4n long (time)
 ເດືອນ du4an month
 ຫັ້ນ ha3n there
 ຮອດ hO1Ot to reach
 ຄືນນີ້, ຄືນວານນີ້ khu2un-ni1i, khu2un-wa2an-ni1i last night
 ຄືກັນ khu2u-ka4n same, also
 ແລງນີ້ lE2EN ni1i this evening
 ແລ້ວນີ້ lE1Ew ni1i last, previous
 ປີ pi4i year
 ມື້ mu1u day
 ມື້ໃດ mu1u da4y when, what day
 ມື້ອື່ນ mu1u u#un tomorrow
 ມື້ຮື mu1u hu2u day after tomorrow
 ມື້ວານນີ້ mu1u wa2an ni1i yesterday
 ມື້ຊືນນີ້ mu1u su2un ni1i day before yesterday
 ມື້ໜ້າ mu1u na3a some other day
 ໜ້າ na3a next
 ມື້ພັກ mu1u pha#k holiday
 ພັກ pha#k to rest, to stop
 ເສັງ se4N to test