Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 9 Spoken Lao
                     
               

Conversation 1: Who                   

WB01432_.gif (3228 bytes)

                         
Listen to the whole conversation   
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
   
A1 ເຈົ້າຢູ່ກັບໃຜ ? càw jūu káp phǎj Who do you live with ?
B1 ຂ້ອຍຢູ່ກັບໝູ່ຂ້ອຍ khɔ̂j jūu káp mūu khɔ̂j I live with my friend.
A2 ເຈົ້າມາໂຮງຮຽນນຳໃຜ ? càw máa hóoŋ-hían káp phǎj Who do you come to school with ?
B2 ຂ້ອຍມາຜູ້ດຽວ khɔ̂j máa phūu      dǐaw I come by myself.
                   
Tone Chart Spoken Lao
             
                   
            
          

Conversation 2: How

WB01432_.gif (3228 bytes)

                     
Listen to the whole conversation     
A1 ເຈົ້າມາປາກຊັນນຳຫຍັງ ? càw máa pâaksán nám ñǎŋ How did you come to Paksan ?
B1 ຂ້ອຍມານຳລົດ khɔ̂j máa nám lōt I came by car.
A2 ເຈົ້າມາຫຍັງ ? càw máa ñǎŋ Why did you come ?
B2 ຂ້ອຍມາຊື້ເຄື່ອງ khɔ̂j máa sỳy khȳaŋ I came to buy something.
                         
Tone Chart Spoken Lao
                     
            
             

Conversation 3: How

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation      
A1 ເຂົາເຈົ້າຂີ່ຫຍັງມາໂຮງຮຽນ ? khǎwcàw khīi ñǎŋ máa hóoŋ-hían How do they come to school ?
B1 ເຂົາເຈົ້າຂີ່ລົດເມມາ khǎwcàw khīi lōt-mée máa They take the bus.
A2 ອາຈານດາລາເດ໋ ? ǎacǎan dǎaláa de+e How about Ajan Dala ?
B2 ລາວຂັບລົດມາ láaw kháp lōt máa She drives her car.
                       
Tone Chart Spoken Lao
             
                       
         

Vocabulary

    

ອາຈານ ?a4aca4an teacher
ບາງກອກ ba4aNkO3Ok Bangkok
ເຮືອ hu2a boat
ເຮືອບິນ, ຍົນ hu2abi4n, ±o2n airplane
ບິນ bi4n to fly
ຂັບ kha2p to drive
ຂີ່ khi#i to ride
ລົດ lo#t vehicle, car
ລົດຈັກ lo#tca2k motorcycle
ຈັກ ca2k motor
ລົດໄຟ       lo#tfa2y, train
ທາງລົດໄຟ ta4aN lo#tfa2y railroad
ລົດເມ lo#tme2e bus
ເມ me2e mail
ລົດຖີບ lo#tthi3ip bicycle
ຖີບ thi3ip to pedal
ນຳ na2m with, by
ປາກຊັນ pa3aksa2n Paksan
ຜູ້ດຽວ phu#u-di4aw alone
ຜູ້ phu#u person
ດຽວ di4aw single, only
ຕຸກໆ tu#k-tu#k larger three-wheeled taxi
ຈຳໂບ ca4mbo1o smaller three-wheeled taxi
ໄຊຍະບູວີ sa2y±a#bu4uli2i Sayaburi
ຕັກຊີ ta#ksi1i taxi
ເຮັດວຽກ he#t-vi1ak to work, labor
ເຮັດ he#t to do, make
ວຽກ vi1ak work, task