Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 26 Spoken Lao
    
         

Conversation 1: Giving permission

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
   
A1 ເດັກນ້ອຍໄປເບິ່ງລະຄອນໄດ້ບໍ ? dék nɔ̀ɔj pǎj bǝ̄ŋ la-khɔ́ɔn dàj bɔ̌ɔ Can the children go see the play ?
B1
ວັນເສົາໄປໄດ້ ມື້ນີ້, ບໍ່ໃຫ້ໄປ,
ເພາະວ່າມື້ອື່ນຕ້ອງ ໄປໂຮງຮຽນ
wán-sǎw pǎj dàjˏ mỳy nìiˏ bɔ̄ɔ hāj pǎjˏ phɔ̄ wāa mỳy-ȳyn tɔ̀ɔŋ pǎj hóoŋhían On Saturday, they can. They can't go today because tomorrow is a school day.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: Final particles

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຂ້ອຍຄືຊິເມືອບ້ານເດືອນໜ້າ khɔ̂j khýy sī dàj mýa baan dy̌an nâa I will probably go back home next month.
B1 ຢູ່ຊ໋າ, ຢ່າຟ້າວເມືອ jūu sa+aˏ jāa fàaw mýa Oh, stay, don't leave yet !
A2 ບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍໄປແລ້ວ ພວກເຈົ້າຊິລຶມ ວ໋າ bɔ̄ɔ mε̄εn khɔ̂j pǎj lὲεw phùak càw sī lýym wa+a Won't you just forget me as soon as I leave ?
B2 ບໍ່ລືມດອກ, ຄຶດຮອດເຈົ້າຫຼາຍ bɔ̄ɔ lýym dɔ̂ɔkˏ khȳt hɔ̀ɔt càw lǎaj We won't forget , we'll miss you a lot.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 3: Giving permission

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຢ່າຊູໄປຫຼິ້ນດົນຫຼາຍ jāa sūu pǎj lîn dǒn lǎaj Don't stay out too late.
B1 ເປັນຫຍັງ pěn ñǎŋ Why ?
A2 ມື້ອື່ນຕ້ອງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ, ໄປຕັກບາດ mỳy ȳynˏ tɔ̀ɔŋ tȳyn tε̄ε sàwˏ pǎj ták bâat Tomorrow, we have to get up early to give to the monks.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

     

ບາດ bâat monks' bowl
ຕັກບາດ ták-bâat to offer alms to the monks
ເດີ໋ dǝ̀ǝ ok ?
ໄຟ fáj fire
ຫັກ hák to break
ຢ່າ jāa don't
ຢ່າຟ້າວ jāa-fàaw don't yet
ຢ່າຊູ່ jāa-sūu don't go ...
ກັດ kát to bite
ຂາດ khâat lacking, torn
ຄິດຮອດ khīt-hɔ̀ɔt to miss, think of
ຂວັ້ມ khûam to capsize
ລະຄອນ la-khɔ́ɔn play, drama
ລະວັງ la-wáŋ beware
ລືມ lýym to forget
ໄໝ້ mâj to burn
ພຽງພໍ phíaŋ-phɔ́ɔ sufficient
ພໍ phɔ́ɔ enough
ສາ, ສະ sáaˏ sá go ahead and ...
ໃຊ້ sàj To use
ຕຳ tǎm to bump
ຕຳກັນ tǎm kǎn to collide
ແຕ່ເຊົ້າ tε̄ε sàw early morning
ແຕກ tε̂εk to shatter
ຕ້ອງການ tɔ̀ɔŋ-kǎan to want, need