Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 25 Spoken Lao
                     
                    
             

Conversation 1: To continue something

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
    
A1 ເຈົ້າຊິຮຽນພາສາລາວຕໍ່ບໍ່ ? càw sī hían pháasǎa láaw tɔ̄ɔ bɔ̌ɔ Are you going to continue studying Lao ?
B1 ຮຽນ, ຂ້ອຍຊິຮຽນຕໍ່ອີກປີໜຶ່ງ híanˏ khɔ̂j sī hían tɔ̄ɔ iîk pǐi nȳŋ Yes, I'm going to continue for one more year.
A2 ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າຊິເມືອບ້ານບໍ ? lǎŋcâak nànˏ càw sī mýa bàan bɔ̌ɔ After that, are you going to return home ?
B2 ບໍ່ ຂ້ອຍຊິເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ກ່ອນ bɔ̄ɔˏ khɔ̂j sī hēt wìak jūu nîi kɔ̄ɔn No, I am going to work here first.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: Which one

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ຊື້ໝາກໂມແດ່ແນວໃດຫວານ ? sȳy mâak móo dε̄ε nέεw dǎj wǎan I'd like to buy a watermelon.

What kind is sweet ?

B1 ແນວຍາວໆຫວານກວ່າ ເອົາຈັກໜ່ວຍ nέεw ñáaw ñáaw wǎan kūa ǎw cák nūaj The long one is sweeter; how many?
A2 ເອົາໜ່ວຍດຽວພໍແລ້ວ ǎw nūaj dǐaw phɔ́ɔ lὲεw One is enough.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 3: Already - not yet

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເຈົ້າອ່ານປື້ມຫົວນີ້ແລ້ວໆບໍ່ ? càw āan pỳm hǔa nìi lὲεw bɔ̌ɔ Have you finished reading this book?
B1
ຍັງ ຂ້ອຍຫາກໍ່ເລິ່ມອ່ານ
ມື້ວານນີ້
ñáŋˏ khɔ̂j hǎa kɔ̄ɔ lǝ̀ǝm āan mỳy wáan nìi Not yet, I only started reading it yesterday.
A2 ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າມັນຄັກຫຼາຍ ແມ່ນບໍ? ເຈົ້າຄຶດຈັ່ງໃດ ? khɔ̄j dàjñín wāa mán khāk lǎajˏ càw khȳt cāŋdǎj I heard it is really good, what do you think ?
B2 ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຄືຊິແມ່ນ ຄັກຢູ່ ? khɔ̂j khȳt wāa khýy sī khāk jūu I think it must be very good.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

    

ອ່ານ āan to read
ໄດ້ຍິນ dàj-ñín to hear
ຫາກໍ່ hǎa-kɔ̄ɔ just, only just
ເຫັນ hěn to see
ຄັກ khāk superb
ຄັນ khán if
ຄັນຊັ້ນ khán-sàn in that case
ຂຽນ khǐan to write
ຄົນ khóm sharp
ໜ້ອຍໜຶ່ງ nɔ̂ɔj-nȳŋ a little bit
ໜ້ອຍດຽວ nɔ̂ɔj-dǐaw a very little
ສອນ sɔ̌ɔn to teach
ທັງ tháŋ all
ຕໍ່ tɔ̄ɔ to continue
ຕໍ່ໄປ tɔ̄ɔ pǎj next
ເຫຼືອ ly̌a left, extra
ມັນ mán it
ມີດ mīt knife
ໝົດ, ທັງໝົດ   mótˏ tháŋ-mót all
ໝົດແລ້ວ mót lὲεw finished, used up
ໝູ່ mūu group, friend
ມື້ກີ້ນີ້ mỳy-kìi-nìi just now