Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 21 Spoken Lao
                     
                      
         

Conversation 1: Why

WB01432_.gif (3228 bytes)

                       
Listen to the whole conversation        
Note:   At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).  This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
   
A1 ມື້ສວາຍຂ້ອຍມາກິນເຂົ້ານຳເຈົ້າບໍ່ໄດ້ mỳy sǔajˏ khɔ̂j máa kǐn khâw nám càw bɔ̄ɔ dàj I can't come to have lunch with you.
B1 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາບໍ່ໄດ້ ? pěn ñǎŋ cȳŋ máa bɔ̄ɔ dàj Why can't you come ?
A2 ໝູ່ຂ້ອຍຊິເອົາເມຍ, ຂ້ອຍຕ້ອງໄປຊ່ວຍວຽກລາວ mūu khɔ̂j sī ǎw míaˏ khɔ̂j tɔ̀ɔŋ pǎj sǔaj wìak láaw A friend is getting married, I have to go help out.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Conversation 2: Because

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງປຸກເຮືອນໃໝ່ ? pěn ñǎŋ láaw cȳŋ púk hýan māj Why is he building a new house ?
B1 ເພາະວ່າລູກເຂີຍຊິຍ້າຍໄປຢູ່ນຳ, ເຮຶອນຫຼັງເກົ່ານ້ອຍໂພດ phɔ̄ wāa lùuk khǝ̌ǝj sī ñàaj pǎj jūu námˏhýan lǎŋ kāw nɔ̀ɔj phòot Because his son-in-law is going to move in; the old house is too small.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

ConversationThree: Why

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ກິນເຂົ້າ ? pěn ñǎŋ càw cȳŋ bɔ̄ɔ kǐn khâw Why aren't you eating ?
B1 ຂ້ອຍບໍ່ສະບາຍ khɔ̂j bɔ̄ɔ sabǎaj I don't feel well.
A2 ເຈົ້າໄດ້ໄປຫາໝໍບໍ ? càw dàj pǎj hǎa mɔ̌ɔ bɔ̌ɔ Have you been to see a doctor ?
B2 ບໍ່, ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ໄປເທຶ່ອ bɔ̄ɔˏ khɔ̂j ñáŋ bɔ̂ɔ dàj pǎj thȳa No, I haven't gone yet.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
            
     

Vocabulary

    

ຈຶ່ງ cȳŋ therefore
ລຳ lám to sing (Lao style)
ລຳວົງ lámvóŋ Lamvong dance
ຟ້ອນລຳ fɔ̀ɔnlám to dance
ເຮັດບຸນ hēt-bǔn to make merit
ຮ້ອງເພັງ hɔ̀ɔŋ-phéŋ to sing
ຮ້ອງ hɔ̀ɔŋ to call
ຢາມ jǎam to visit
ຄັບ khāp tight
ເກົ່າ kāw old
ເຂົ້າໂຮງໝໍ khâw hóoŋmɔ̌ɔ to go/stay in the hospital
ລູກເຂີຍ lùuk-khǝ̌ǝj son-in-law
ອ້າຍເຂີຍ àaj-khǝ̌ǝj older brother-in-law
ນ້ອງເຂີຍ nɔ̀ɔŋ-khǝ̌ǝj younger brother-in-law
ກິນດອງ kǐn-dɔ̌ɔŋ to marry
ກວ້າງ kùaŋ wide
ໃໝ່ māj new
ນັດ nāt to set an appointment
ມີນັດ míi-nāt to have an appointment
ອອກລູກ ɔ̂ɔk-lùuk to give birth
ປຸກເຮືອນ púk hýan to build a house
ປຸກ    púk to erect
ຊ່ວຍ, ຊ່ອຍ   sūajˏ sɔ̄ɔj to help
ຊ່ວຍວຽກ sūaj-wìak to help out
ວັດ wāt temple
ລູກໄພ້ lùuk-phàj daughter-in-law
ນ້ອງໄພ້ nɔ̀ɔŋ-phàj younger sister-in-law
ເອື້ອຍໄພ້ ỳaj-phàj older sister-in-law