Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 19 Spoken Lao
   
        

Conversation 1:  Must

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
   
A1 ຂ້ອຍຕ້ອງໄປເດີ່ນບິນ khɔ̂j tɔ̀ɔŋ pǎj dǝ̄ǝn ñón I have to go to the airport.
B1 ໄປເຮັດຫຍັງ ? pǎj hēt ñǎŋ What for ?
A2 ໄປສົ່ງເອື້ອຍຂ້ອຍ pǎj sōŋ yàj khɔ̂j To send off my sister.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Conversation 2: Should

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເຮືອບິນຂື້ນຈັກໂມງ ? hýa-bǐn khŷn cák móoŋ What time does the plane depart ?
B1 ບ່າຍໂມງຊາວ bāaj móoŋ sáaw 1:20 PM.
A2 ຄັນຊັ້ນເຈົ້າຄວນຈະອອກ ຈາກ ນີ້ ຕອນທ່ຽງ khán sànˏ càw khúan cá ɔ̂ɔk câak nìi tɔ̌ɔn thīaŋ In that case, you should leave here at noon.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Conversation 3: Distinguishing Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເຈົ້າມາຊ້າແທ້ ຈັກໜ້ອຍບໍ່ທັນຍົນ càw máa sàa thὲεˏ cák nɔ̂ɔjˏ bɔ̄ɔ thán ñón You're so late; a little later and you would have missed the plane.
B1 ຍົນຂອງເຮົາແມ່ນລຳໃດ ? ñón khɔ̌ɔŋ háw mε̄εn lám dǎj Which plane is ours ?
A2 ແມ່ນລຳສີຂາວ, ສີຟ້າ mε̄εn lám sǐi khǎaw sǐi fàa It's the white and blue one.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Conversation 4:  Never Ever

WB01432_.gif (3228 bytes)

                
Listen to the whole conversation        
A1 ເຈົ້າເຄີຍຂີ່ເຮືອບິນບໍ ? càw khǝ́ǝj khīi hýa-bǐn bɔ̌ɔ Have you ever ridden on a plane ?
B1 ບໍ່, ບໍ່ເຄີຍຈັກເທື່ອ bɔ̄ɔˏ bɔ̄ɔ khǝ́ǝj cák thȳa No, never once.
                     
Tone Chart Spoken Lao
             
               
          
   

Vocabulary

   

 ບ່າຍ bāaj afternoon
 ຮັບ hāp to receive
 ຮັບເອົາ hāp aw to pick up
 ກາງຄືນ kǎaŋ khýyn nighttime
 ກາງເວັນ kǎaŋ wén daytime
 ກາງ kǎaŋ middle, in the middle
 ເຂົ້າ khâw to enter, arrive
 ເຄີຍ khǝ́ǝj ever
 ບໍ່ເຄີຍ bɔ̄ɔ khǝ́ǝj never
 ຄວນ (ຈະ) khúan (cá) should
 ຂື້ນ khŷn to rise, take off
 ລຳ lám clf. boats, planes
 ລົງ lóŋ to descend, land
 ຈັກໜ້ອຍ cák-nɔ̂ɔj in a moment
 ອອກ ɔ̂ɔk to exit, leave
 ພໍດີ phɔ́ɔ-dǐi just then
 ຊ້າ sàa slow
 ສົ່ງ sōŋ to send off
 ທັນ, ທັນເວລາ thánˏ thán wéeláa in time
 ຕາມ ເວລາ tǎam wéelaa on time
 ແທ້ thὲε really, genuine
 ຕອນ tɔ̌ɔn part, part of the day
 ຕ້ອງ tɔ̀ɔŋ must
 ເທື່ອ thȳa time, occasion
 ໄວ wáj fast