Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 15 Spoken Lao
    
             

Conversation 1: Counting Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

            
Listen to the whole conversation   
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
  
A1 ກາເຟເຈົ້າໃສ່ນ້ຳຕານບໍ່ ? kǎafée càwˏ sāj nàmtǎan bɔ̌ɔ Do you take sugar in your coffee ?
B1 ໃສ່ sāj Yes.
A2 ໃສ່ຈັກບ່ວງ sāj cák būaŋ How many spoons ?
B2 ໃສ່ສອງບ່ວງ sāj sɔ̌ɔŋ būaŋ Two spoons.
                     
Tone Chart Spoken Lao
               
    
            

Convesation 2: Counting Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

             
Listen to the whole conversation   
A1 ລາວຢາກຊື້ເຂົ້າຈີ່ láaw jâak sỳy khâw-cīi He wants to buy bread.
B1 ລາວຊິຊື້ຈັກກ້ອນ láaw sī sỳy cák kɔ̀ɔn How many loaves does he want to buy ?
A2 ກ້ອນດຽວເທົ່ານັ້ນ kɔ̀ɔn dǐaw thāw-nàn Just one loaf.
B2 ກ່ອນໜຶ່ງສອງພັນຫ້າຮ້ອຍກິບ kɔ̀ɔn nȳŋˏ sɔ̌ɔŋ phán hâa hɔ̀ɔj kîip It's 2500 Kip per loaf.
                     
Tone Chart Spoken Lao
               
    
             

Conversation 3: Counting Things

WB01432_.gif (3228 bytes)

              
Listen to the whole conversation   
A1 ເຈົ້າຊິກິນຫຍັງ ? càw sī kǐn ñǎŋ What would you like to eat ?
B1 ມີເບຍເຢັນບໍ ? míi bǐa jěn bɔ̌ɔ Do you have cold beer ?
A2 ເຈົ້າ, ມີ, ເອົາຈັກແກ້ວ càwˏ míiˏ ǎw cák kὲεw Yes, we do; how many bottles ?
B2 ເອົາແກ້ວໃຫຍ່ແກ້ວໜຶ່ງ ǎw kὲεw ñāj kὲεw nȳŋ One large bottle.
                     
Tone Chart Spoken Lao
               
    
            

Vocabulary

   

 ບ່ວງ būaŋ spoon
 ຢາກ jâak to want
 ກະປ໋ອງ kapɔ̌ŋ can
 ແກ້ວ kὲεw bottle
 ເຂົ້າຈີ່ khâw-cīi bread
 ກີບ kîip Kip (Lao money)
 ກ້ອນ kɔ̀ɔn lump, loaf
 ເຫຼົ້າ lâw alcohol, liquor
 ນ້ຳ nàm water
 ນ້ອຍ nɔ̀ɔj small
 ໃຫຍ່ ñāj large
 ສະບູ sabǔu soap