Quiz 1 Quiz 2 Vocabulary Flash Card Vocabulary Matching Game Back to Lesson 12 Spoken Lao
     
                    

Conversation 1: Directions

WB01432_.gif (3228 bytes)

            
Listen to the whole conversation  
Note:  At times, a space gap will appear between letters in the IPA transcription (middle column).   This is because of a technical problem in the various browsers that renders this font this way and is beyond our control. 
   
A1 ໄປຮ້ານຊັກເຄື່ອງໄປທາງໃດ ? pǎj hàan-sāk-khȳaŋ pǎj tháaŋ dǎj Which way is it to the laundry ?
B1 ຍ່າງໄປຊື້ ñāaŋ pǎj sȳy sȳy Walk straight ahead.
A2 ຢູ່ໄກບໍ່ ? jūu kǎj bɔ̌ɔ Is it far ?
B2 ບໍ່,ຢູ່ໃກ້ໆນີ້ bɔ̄ɔˏ jūu kàj kàj nìi No, it's close to here.
                       
Tone Chart Spoken Lao
      
                            

Conversation 2: Directions

WB01432_.gif (3228 bytes)

     
Listen to the whole conversation  
A1 ໄປໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ໄປທາງໃດ ? pǎj hóoŋ-hέεm làan-sàaŋ pǎj tháaŋ dǎj Which way is it to the Lane Xang Hotel ?
B1 ໄປຊື້ໆ ແລ້ວລ້ຽວຂວາ pǎj sȳy sȳy lὲεw lìaw khǔa Go straight ahead; then turn right.
A2 ລ້ຽວຢູ່ໃສ ? lìaw jūu sǎj Where do I turn ?
B2 ລ້ຽວຢູ່ນ້ຳພຸ lìaw jūu nàm-phū Turn at the fountain.
                   
Tone Chart Spoken Lao
      
                           

  

                    

Conversation 3: Locations              

WB01432_.gif (3228 bytes)

          
Listen to the whole conversation  
A1 ເຮືອນເຈົ້າຢູ່ໃສ ? hýan càw jūu sǎj Where is your house ?
B1 ຢູ່ໜ້າຕະຫຼາດເຊົ້າ jūu nâa talâat sàw It's in front of the Morning Market.
A2 ຢູ່ບ່ອນໃດ ? jūu bɔ̄ɔn dǎj At what place ?
B2 ຢູ່ຂ້າງຮ້ານຂາຍຢາ jūu khâaŋ hàan-khǎaj-jǎa Beside the pharmacy.
                       
Tone Chart Spoken Lao
       

 

                          
                 

Vocabulary

    

 ບ່ອນ bO#On place
 ຮ້ານ ha1an shop
 ຮ້ານອາຫານ ha1an-?a4aha4an restaurant
 ຮ້ານຕັດເຄື່ອງ ha1an-ta2t-khu#aN tailor shop
 ຮ້ານຕັດຜົມ ha1an-ta2t-pho4m barbershop
 ຮ້ານຂາຍຢາ ha1an-kha4ay-ya4a pharmacy
 ຮ້ານຖ່າຍຮູບ ha1an-tha#ay-hu1up photo shop
 ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ho2oN-hE1Em la1an-sa1aN Lane Xang Hotel
 ໄກ ka4y far
 ໃກ້ ka1y near
 ຂ້າງ kha3aN beside
 ຂວາ khu4a right side
 ແລ້ວ lE1Ew then
 ລ້ຽວ li1aw to turn
 ໜ້າ na3a in front
 ພີ້ phi1i over here
 ພຸ້ນ phu1n over there
 ຊ້າຍ sa1ay left side
 ຊື່, ຊື່ໆ   su#u, su#usu#u straight
 ຖະໜົນ thano4n street, road
 ສາມແສນໄທ thano4n sa4am-sE4En-tha2y Samsenethai St.
 ເສດຖາທິລາດ thano4n se3et-tha4a-thi#la1at Sethathilat St.
 ນ້ຳພຸ na1m-phu# fountain
 ທາງ tha2aN way, road
 ທາງຫຼັງ tha2aN-la4N behind
 ທາງໜ້າ tha2aN-na3a ahead