Pronunciation Notes 15
    
           
  1. The low falling tone starts low and drops.  Be sure not to confuse the high falling and low falling tones. Practice the following words:
          
  ກີບ kîip Lao currency
  ເຂົ້າ khâw rice
  ຈອກ cɔ̂ɔk a glass
  ເຫຼົ້າ lâw alcohol, whisky
  ບອກ bɔ̂ɔk to tell
  ທ່າແຂກ thāakhε̂εk Thakhaek, a province in Laos
              
                

Try these questions and answers:

     
  ຫ້າກີບບໍ hâa kîip bɔɔ Five kiips, right?
  ຫ້າກີບ hâa kîip Yes, Five kiips.
  ກິນເຂົ້າບໍ kin khâw bɔɔ Would you like to eat?
  ກິນເຂົ້າ kin khâw Eat food.
  ສອງຈອກບໍ sɔ̌ɔŋ cɔ̂ɔk bɔɔ Two glasses, right?
  ສອງຈອກ sɔ̌ɔŋ cɔ̂ɔk Two glasses
  ກິນເຫຼົ້າບໍ kin lâw bɔɔ Drink alcohol?
  ກິນເຫຼົ້າ kin lâw Drink alcohol.
  ສິບອກບໍ si bɔ̂ɔk bɔɔ Will tell?
  ສິບອກ si bɔ̂ɔk will tell.
  ທ່າແຂກບໍ thāakhε̂εk bɔɔ Want to go to Thakhaek, right?
      
  1. Practice these mid tone phrase.
          
  ພໍ່ ແມ່ ຍີ່ປຸ່ນ phɔ̄ɔ mε̄ε ñīi pūn Japanese parents
  ພັກຖ່າຍເຄືອງກ່ອນ phāk thāay khȳaŋ kɔ̄ɔn Stop and change clothes first.
  ຂີ່ລົດໝູ່ມ່ວນ khīi lōt mūu mūan Riding in my friend's car is fun.
  ເມື່ອຍຍ່າງຊື່ ໆ mȳuy ñāay sȳy sȳy just tired of walking
  ກ່ອນອື່ນ ເຊົ່າໂຕ໊ະແລະຕັ່ງ kɔ̄ɔn ȳyn sāw tō lε̄ tāŋ First, rent the tables and chairs.
  ຄຶດວ່າສິບໍ່ເຮັດ khȳt wāa si bɔ̄ɔ hēt I think I won't do it.
    
   
Lao Language Learning contains Lao and IPA Fonts.   To view Lao and IPA characters on this website,  please download:
Lao New Light Font
IPA Font
Lao Phonemic
     

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Maps | Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

               

2003 SEAsite Laos. Lao Language
Last Modified: