ໜຶ່ງ nu#N one
ສອງ sO4ON two
ສາມ sa4am three
ສີ່ si#i four
ຫ້າ ha3a five
ຮົກ ho2k six
ເຈັດ ce2t seven
ແປດ pE3Et eight
ເກົ້າ ka1w nine
ສິບ si2p ten