Contents

Main page

Introduction
Pronunciation
Basic Grammar
General Phrases
Making Friends
Question Words
What?
When?
Why?
How?
Who?
Where?
What kind?
Which?
How many?
How much?
How long?
What time?
Numbers
Days
Months
 

Pronouns

bd14594_.gif (1285 bytes)

ເຈົ້າ càw you
ຂ້ອຍ khɔ̂j I, me
ລາວ láaw he, she
ເຂົາເຈົ້າ khaoca$w they, them, their
ຂະເຈົ້າ khaca$w they, them, their
ພວກເຈົາ phua1k- ca2w you (pl)
ພວກຂ້ອຍ phua1k- kho2y we
ພວກ phua1k group, we, us
ມັນ man it
ຂ້າພະເຈ້າ kaphajao I/me (formal)
ເພິ່ນ phǝ̄n he, she, him, her (respected)
                             
 

Conversation 1

            
Listen to the whole conversation   
A1 ຂໍ ໂທດ, ເຈົ້າ ຊື່ ຫຍັງ ? khɔ̌ɔ thòotˏ càw sȳy ñǎŋ? Excuse me, what is your name?
B1 ຂ້ອຍ ຊື່ ຈອນ khɔ̂j sȳy cɔ̀ɔn My name is John.
A2 ລາວ ຊື່ ບຸນມີ, ແມ່ນ ບໍ ? láaw sȳy bǔnmíiˏ mε̄εn bɔ̌ɔ? His name is Bounmy, right?
B2 ແມ່ນ ແລ້ວ, ລາວ ຊື່ ບຸນມີ mε̄εn lὲεwˏ láaw sȳy bǔnmíi Right, his name is Bounmy.
  
 
        

Conversation 2

 
Listen to the whole conversation    
A1   ເຈົ້່າ ຢາກ ກິນ ຫຍັງ ? càw jâak kǐn ñǎŋ ? What would you like to eat ?
B1   ຂ້ອຍ ຢາກ ກິນ ເຂົ້າ ຜັດ khɔ̂j jâak kǐn khâw-phát I'd like fried rice.
A2   ໝູ່ ເຈົ້າ ເດ໋ ? mūu càwˏ de+e ? How about your friend ?
B2   ລາວ ຢາກ ກິນ ເຝີ láaw jâak kǐn fǝ̌ǝ She'd like noodles.
  
  
   

    Conversation 3

 
Listen to the whole conversation                            
A1 ພວກເຈົ້າມາແຕ່ໃສ ? phùak càw máa tε̄ε sǎj Where do you come from ?
B1 ພວກຂ້ອຍມາແຕ່ປະເທດຝຣັ່ງ. phùak khɔ̂j máa tε̄ε pa-thèet falāng We come from France.
A2 ພວກເຈົ້າເດ໊ ? phùak càw de+e How about you ?
B2 ພວກຂ້ອຍມາແຕ່ລາວ. phùak khɔ̂j máa tε̄ε láaw We come from Laos.
   
   
  

Conversation 4

              
Listen to the whole conversation      
A1 ເຂົາເຈົ້າຂີ່ຫຍັງມາໂຮງຮຽນ ? khǎwcàw khīi ñǎŋ máa hóoŋ-hían How do they come to school ?
B1 ເຂົາເຈົ້າຂີ່ລົດເມມາ khǎwcàw khīi lōt-mée máa They take the bus.
A2 ອາຈານດາລາເດ໋ ? ǎacǎan dǎaláa de+e How about Ajan Dala ?
B2 ລາວຂັບລົດມາ láaw kháp lōt máa She drives her car.
  
                

 

Relationship Terms

bd14594_.gif (1285 bytes)
     The relationship terms show respect and friendliness.   They are standed for 'I', 'You', 'She', 'He', and 'They.'  Sometimes, they are used in front of the person's name in order to show respect and friendliness.  Here are some terms in Lao.
 
ອ້າຍ           àaj older brother -male
ເອື້ອຍ           ỳaj older sister-female
ນ້ອງ           nɔ̀ɔŋ younger brother, sister-male and female
          
  

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Maps | Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

               

2003 SEAsite Laos. Lao for Tourist
Last Modified: