ຫວ  -  High Class Consonant
Long Vowels/Tone Marks  Tone Chart Short Vowels/Tone Marks  Tone Chart
Low Falling High Mid Low Falling   High Rising High Mid Low Falling  
ຫວ ຫວາ ຫວາ   ຫວ ຫວ ຫວ  
ຫວ ຫວີ ຫວີ   ຫວ ຫວິ ຫວິ  
ຫວ ຫວື ຫວື   ຫວ ຫວຶ ຫວຶ  
ຫວ ຫວູ ຫວູ   ຫວ ຫວຸ ຫວຸ  
ຫວ ເຫວ ເຫວ   ຫວ ເຫວ ເຫວ  
ເເຫວ ເເຫວ ເເຫວ   ເເຫວ ເເຫວ ເເຫວ  
ຫວ ໂຫວ ໂຫວ   ຫວ ໂຫວ ໂຫວ  
ຫວ ຫວໍ ຫວໍ   ຫວາະ ເຫວາະ ເຫວາະ  
ຫວ ເຫວີ ເຫວີ   ຫວ ເຫວິ ເຫວິ  
ຫວັຽ ເຫວັ ເຫວັ   ຫວັຽະ ເຫວັຽະ ເຫວັຽະ  
ຫວືອ ເຫວື ເຫວື   ຫວຶອ ເຫວຶ ເຫວຶ  
ຫວົວ ຫວົ ຫວົ   ຫວົວະ ຫວົວະ ຫວົວະ  

 

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

2003 SEAsite Laos