ຫຍ  -  High Class Consonant
Long Vowels/Tone Marks  Tone Chart Short Vowels/Tone Marks  Tone Chart
Low Falling High Mid Low Falling   High Rising High Mid Low Falling  
ຫຍ ຫຍາ ຫຍາ   ຫຍ ຫຍ ຫຍ  
ຫຍ ຫຍີ ຫຍີ   ຫຍ ຫຍິ ຫຍິ  
ຫຍ ຫຍື ຫຍື   ຫຍ ຫຍຶ ຫຍຶ  
ຫຍ ຫຍູ ຫຍູ   ຫຍ ຫຍຸ ຫຍຸ  
ຫຍ ເຫຍ ເຫຍ   ຫຍ ເຫຍ ເຫຍ  
ເເຫຍ ເເຫຍ ເເຫຍ   ເເຫຍ ເເຫຍ ເເຫຍ  
ຫຍ ໂຫຍ ໂຫຍ   ຫຍ ໂຫຍ ໂຫຍ  
ຫຍ ຫຍໍ ຫຍໍ   ຫຍາະ ເຫຍາະ ເຫຍາະ  
ຫຍ ເຫຍີ ເຫຍີ   ຫຍ ເຫຍິ ເຫຍິ  
ຫຍັຽ ເຫຍັ ເຫຍັ   ຫຍັຽະ ເຫຍັຽະ ເຫຍັຽະ  
ຫຍືອ ເຫຍື ເຫຍື   ຫຍຶອ ເຫຍຶ ເຫຍຶ  
ຫຍົວ ຫຍົ ຫຍົ   ຫຍົວະ ຫຍົວະ ຫຍົວະ  

 

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

2003 SEAsite Laos