ຫງ  -  High Class Consonant
Long Vowels/Tone Marks  Tone Chart Short Vowels/Tone Marks  Tone Chart
Low Falling High Mid Low Falling   High Rising High Mid Low Falling  
ຫງ ຫງາ ຫງາ   ຫງ ຫງ ຫງ  
ຫງ ຫງີ ຫງີ   ຫງ ຫງິ ຫງິ  
ຫງ ຫງື ຫງື   ຫງ ຫງຶ ຫງຶ  
ຫງ ຫງູ ຫງູ   ຫງ ຫງຸ ຫງຸ  
ຫງ ເຫງ ເຫງ   ຫງ ເຫງ ເຫງ  
ເເຫງ ເເຫງ ເເຫງ   ເເຫງ ເເຫງ ເເຫງ  
ຫງ ໂຫງ ໂຫງ   ຫງ ໂຫງ ໂຫງ  
ຫງ ຫງໍ ຫງໍ   ຫງາະ ເຫງາະ ເຫງາະ  
ຫງ ເຫງີ ເຫງີ   ຫງ ເຫງິ ເຫງິ  
ຫງັຽ ເຫງັ ເຫງັ   ຫງັຽະ ເຫງັຽະ ເຫງັຽະ  
ຫງືອ ເຫງື ເຫງື   ຫງຶອ ເຫງຶ ເຫງຶ  
ຫງົວ ຫງົ ຫງົ   ຫງົວະ ຫງົວະ ຫງົວະ  

 

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

2003 SEAsite Laos