Reading Folktale 20: The True Two Friend and a Bear 

    

Contents

           

ນິທານເຣື່ອງ ສອງສ່ຽວກັບຫມີ

.................................................................................................................................

ມີຊາຍສອງຄົນເປັນສ່ຽວກັນ, ມື້ນຶ່ງພາກັນໄປທ່ຽວດົງ. ຂນະທີພວນ
ຍ່າງໄປ ສ່ຽວຜູ່ນຶ່ງເວົ່າວ່າ  "ຖ້າມີສັດຣ້າຍແນວໃດແນວນຶ່ງ ອອກຈາກ
ປ່າມາຫາເຈົ້າ, ຂ້ອຍຈະບໍ່ປະເຈົ້າເລີຍ ຂ້ອຍຈະຢູ່ຊ່ອຍເຈົ້າ" ສ່ຽວອີກ
ຜູ້ນຶ່ງກໍເວົ່າວ່າ "ຂ້ອຍກໍຄຶກັນ, ຂ້ອຍຈະຍອມຕາຍຢູ່ກັບເຈົ້າ ເພື່ອ
ຊ່ອຍເຈົ້າ".   ຫມ້ອຍບໍ່ນານ, ກໍມີສຽງທີ່ຫນ້າຢ້ານດັງຂຶ້ນ ບຶດນຶ່ງກໍ
ມີຫມີໃຫຽ່ໂຕນຶ່ງ ອອກມາຈາກກ້ອງກັກໄມ້, ທັນໃດນັ້ນ  ສ່ຽວຜູ່
່ນຶ່ງກໍຟ້າວແລ່ນຫນີຂຶ້ນກັກໃມ້,ສ່ວນສ່ຽວຜູ່ນຶ່ງນັ້ນອ້ວນຕຸ້ຍແຕ່
ກົກໄມ້ບໍ່ໄຫວເລີຍນອນຢູ່ກັບພື້ນດິນ ເຮັດຕິຕາຍ ໂດຍລາວ
ຄຶດວ່າ "ຫມີຄຶດວ່າກູຕາຍ ມັນຄົງບໍ່ເຮັດຫຽັງກູ".   ຝ່າຍຫມີມາເຖິງ
ເອົາດັງດົມເບິ່ງແລະຄຶດວ່າ   "ຄົນຕາຍແລ້ວ" ກໍຍ່າງຫນີໄປ.
    ສ່ວນສ່ຽວຜູ້ຢູ່ເທິງກົກໄມ້ເຫັນຫມີໄປແລ້ວ ກໍລົງມາຫາສ່ຽວ
ແລະຖາມວ່າ "ຫມີມັນເອົາປາກມາໃສ່ຫູເຈົ້າ ມັນເວົ້າຫຽັງ
ກັບເຈົ້າແດ່?"   ສ່ຽວຄົນນັ້ນຈິ່ງເວົ້າວ່າ "ຫມີມັນເວົ້າກັບຂ້ອຍວ່າ
"ເຈົ້າຢ່າໄປກັບສ່ຽວທີ່ແລ່ນຫນີຈາກເຈົ້າ   ໃນເມື່ອເຈົ້າຕ້ອງຄວາມ
ຊ່ອຍເຫລືອຈາກເຈົ້າ".

.................................................................................................................................

   
 
Vocabulary:
 
.................................................................................................................................
ກົກໄມ້ n. a tree
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ n. support, help
ສັດຮ້າຍ n. wild animals
ສອງ n. two
ສຽງ n. sound, noise, voice
ສຽ່ວ n. close friends
ຍອມຕາຍ v. to die for...
ດົມ v. to sniff
ຕິຕາຍ v. to pretend to be dead
ຕ້ອງການ v. to need, to want
ທຽ່ວ v. to visit, to tour, to go out for fun
ນານ adj. a long time
ໜ້າຢ້ານ adj. to be fearful
ແນວໃດແນວນຶ່ງ n. p. something, one thing in particular
ໜ່ອຍບໍ່ນານ not so long
ບຶດນຶ່ງ n. p. a few minutes, in a moment
ປະ v. to leave, to go a way
ໝີ n. a bear
ພື້ນ n. a floor
ແລ່ນໜີ v. to run away
ອ້ວນ adj./v. to be fat
ຮ້າຍ adj./v. to be bad, wicked, wild
           
  

 Back to Reading Lao Folktales 

 

Lao Intermediate Reading contains Lao and IPA Fonts.   To view Lao and IPA characters on this website,  please download:
Lao New Light Font
IPA Font

 

  

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Maps | Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

               

2003 SEAsite Laos. Intermediate Reading
Last Modified: