Reading Folktale 18: The Monkey Rules the Jungle 

    

Contents

           

ນິທານເຣື່ອງ ລິງໄດ້ເປັນເຈົ້າແຫ່ງສັດທັງຫລາຍ

.................................................................................................................................

    ຄັ້ງນຶ່ງມີການປະຊຸມສັດທຸກຊນິດ, ເພື່ອຫາຜູ້ເປັນເຈົ້າແຫ່ງສັດ
ໃນການຫາເຈົ້າແຫ່ງສັດນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ຜູ້ໃດຟ້ອນ
ງາມທີ່ສຸດໄດ້ເປັນເຈົ້າ ຝູງສັດທັງຫລາຍເຫັນລິງຟ້ອນງາມກວ່າຫມູ່
ສັດສ່ວນຫລາຍເລີຍຍົກລິງຂຶ້ນເປັນເຈົ້າ.ໃນຂນະນັ້ນມີຫມາຈິກຈອກ
ໂຕນຶ່ງບໍ່ມັກນຳທີ່ເອົາລິງມາເປັນເຈົ້າຫມູ່ ແຕ່ບໍ່ອອກປາກຢ່າງໃດ.
ມື້ນຶ່ງຫມາຈິກຈອກໂຕນັ້ນ ໄປພໍ້ຕອນຊິ້ນທີນາຍພານເອົາ
ໃສ່ກັບຫ້າງໄວ້,ຈິ່ງໄປຊວນເອົາລິງທີ່ເປັນເຈົ້າແຫ່ງສັດນັ້ນມາຫາ
ບ່ອນຫ້າງກັບໄວ້ ແລ້ວເວົ້າວ່າ "ນາຍ! ຂ້ະນ້ອຍມາພໍ້ຕ່ອນຊີ້ນນີ້
ແຕ່ບໍ່ກິນ ເພາະເຫັນວ່າຕ່ອນຊີ້ນນີ້ຄວນໄວ້ແກ່ທ່ານຜູ່ເປັນເຈົ້າ
ແຫ່ງຝູງສັດ; ບັດນີ້, ຂໍເຊີນທ່ານກິນຕາມສະບາຍ"   ລິງໄດ້ຍິນດັງນັ້ນ
ກໍດີໃຈບໍ່ພິຈາຣະນາຫນ້າຫລັງ ຟ້າວເອົາມືທັງສອງໄປຈັບເອົາ
ຕອນຊີ້ນ ເລີຍຖືກກັບລັ່ນຫນີບເອົາມືໄວ້.ລິງຈິ່ງອວ່າຍຫນ້າມາດ່າ
ຫມາຈິກຈອກວ່າເປັນຜູ່ຫລອກຫລວງໃຫ້ມັນຖືກກັບ, ຫມາຈິກຈອກ
ຈິ່ງຕອບວ່າ "ເຈົ້າລິງໂງ່ເຣີຍ! ເຈົ້າຍົກຍໍຊື່ຂອງເຈົ້າຂຶ້ນວ່າເປັນເຈົ້າ
ແຫ່ງຝູງສັດ, ແຕ່ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສລຽວສລາດສົມຈະເປັນເຈົ້ານາຍ
ຂອງຫມູ່ສັດ ຈັກຫນ້ອຍເລີຍ, ເຈົ້າຖືກກໍສົມພື້ນນ້ຳ
້ເຈົ້າແລ້ວ!" ວ່າແລ້ວ ຫມາຈິກຈອກກໍຍ່າງຫນີໄປ.

.................................................................................................................................

   
 
Vocabulary:
 
.................................................................................................................................
ກັບລັ່ນ v. to release a trap.
ກັບຫ້າງ n. a trap
ການປະຊຸມ n. a meeting
ຂະນ້ອຍ n. I, me
ຂໍເຊີນ v. please, to bid welcome
ຄວນ adj. suitable for
ຄວາມສລຽວສລາດ n. intellegence, wisdom
ງາມ adj. beautiful
ໂງ່ adj. stupid, dull
ເຈົ້າແຫ່ງສັດທັງຫຼາຍ n. the king of all animals
ສົມພື້ນນ້ຳໜ້າ id. "(s)he gets what (s)he deserves!"
ຊື່ n. name
ຍົກຍໍ v. to praise
ດ່າ v. to curse
ດີໃຈ adj. to be glad
ໄດ້ເປັນ v. to be a....
ຕາມສະບາຍ make yourselves comfortable
ຕອນຊີ້ນ n. a piece of meat
ນາຍ n. a boss
ນາຍພານ n. a hunter
ໃນຂນະນັ້ນ n. at that time
ບັດນີ້ n. now
ໄປຊວນ v. to invite
ຜູ້ຫຼອກລວງ n. a deceiver
ຝູງສັດ n. a flock of animals
ພິຈາຣະນາ v. to consider
ພໍ້ v. to see, to find out
ຟ້ອນ v. to dance
ລີງ n. a monkey
ຫຼອກລວງ v. to deceive
ມັກ v. to like, to love
ມື້ນຶ່ງ n. one day
ໝາຈິກຈອກ n. a fox
ເຫັນ v. to see
ອອກປາກ v. to vote, to show opinion
ອວ່າຍໜ້າ v. to turn the face
           
  

 Back to Reading Lao Folktales 

 

Lao Intermediate Reading contains Lao and IPA Fonts.   To view Lao and IPA characters on this website,  please download:
Lao New Light Font
IPA Font

 

  

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Maps | Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

               

2003 SEAsite Laos. Intermediate Reading
Last Modified: