Reading Folktale 17: The Crow and the Peacock's Feathers 

    

Contents

           

ນິທານເຣື່ອງ ກາ ກັບຂົນນົກຍຸງ

.................................................................................................................................

     ກາໂຕນຶ່ງ ເມື່ອທ່ຽວໄປຫາກິນໃນປ່າ ໄດ້ເຫັນຝູງນົກຍຸງມີຂົນອັນ
ຈົບງາມກໍຄຶດລືມຊາດຂອງຕົນ ເພາະມັນຢາກມີຂົນອັນຈົບງາມ
ຄຶດັ່ງນົກຢຸງ ຈິ່ງທ່ຽວຫາເກັບຂົນນົກຍຸງທີ່ຕົກຫລົ່ນຢູ່ນຳປ່າ
ມາສອດແຊມເຂົ້າກັບຂົນປີກຂົນຫາງຂອງຕົມ ເມື່ອເຫັນເປັນທີ່
ຈົບງາມຄັກໃຈແລ້ວ ກໍໄປຍ່າງທ່ຽວຫາກິນແກມກັບນົກຝຸງນົກຍຸງ.
ຝ່າຍຝຸງນົກຍຸງຊອມເຫັນວ່າບໍ່ແມ່ນພວກຊອງຕົນ ກໍພາກັນໄລ່
ຈິກຕອດຕີ, ນົກຍຸງປອມໂຕນັ້ນກໍຢູ່ບໍ່ໄດ້,ຈິ່ງໄປລັກຖອນຂົນ
ນົກຍຸງຖິ້ມເສີຽໃນປ່າ ແລ້ວກໍກັບໄປເຂົ້າຫມູ່ກາຕາມເດີມ.
ສ່ວນພວກກາຣູ້ວ່າ ກາໂຕນັ້ນເຄີຍຕັດຊາດເປັນນົກຍຸງແລ້ວ
ເທື່ອນນຶ່ງ ກໍຊັງນ້ຳຫນ້າຈິ່ງພາກັນໄລ່ຈິກຕອດ, ກາໂຕນັ້ນ
ໄດ້ຣັບຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຫລາຍເລີຍ
ຫນີໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ.

.................................................................................................................................

   
 
Vocabulary:
 
.................................................................................................................................
ກາ n. a crow
ກັບ conj. and, with
ເກັບເອົາ v. to pick, gather
ຂົນ n. a feather, fur, body hair
ຄັກໃຈ adj.to be positive or confident
ຈົບງາມ adj. perfectly beautiful
ເຈັບປວດ adj. to be painful, to be hurt physically
ສອດແຊມ v. to insert, to thrust
ຊັງນ້ຳຫນ້າ v. to hate, to detest, to despise
ຊາດ n. nation
ເຊື້ອ n. ethnicity
ຖອນ v. to pull out, extract
ທຽ່ວ v. to visit, to tour, go out for fun
ນົກຍູງ n. a peacock
ປອມ adj. fake
ປອມໂຕ v. to disguise
ຝຸງ n./clf. a flock
ໄລ່ຈິກ v. to chase away and peck at
ລືມຊາດ v. to forget his/her own origins
ຫຼົນ v. to fall over
ອັບອາຍຂາຍໆໜ້າ adj. to be ashamed of
ຫາງ n. a tail, tail feathers
           
  

 Back to Reading Lao Folktales 

 

Lao Intermediate Reading contains Lao and IPA Fonts.   To view Lao and IPA characters on this website,  please download:
Lao New Light Font
IPA Font

 

  

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Maps | Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

               

2003 SEAsite Laos. Intermediate Reading
Last Modified: