Reading Folktale 16: The Deer Child 

    

Contents

           

ນິທານເຣື່ອງ ລູກເນື້ອ

.................................................................................................................................

    ຄັ້ງນຶ່ງພຣະໂພທິສັດເກີດເປັນພຍາເນື້ອ ຢູ່ໃນປ່າຫິນພານ,
ແມ່ເນື້ອໂຕນຶ່ງເປັນນ້ອງສາວຂອງພຍາເນື້ອ   ຄັນພໍແຕ່ແມ່ເນື້ອໂຕ
ນັ້ນໄດ້ລູກແລ້ວຈິ່ງສົ່ງລູກຂອງຕົນໄປຣຽນວິຊາເອົາ ໂຕລອດໃນເວລາ
ຖືກບ້ວງຂອງນາຍພາຍ ນຳພຍາເນື້ອລູກເນື້ອໂຕນັ້ນກໍໄປຣຽນດ້ວຍ
ຄວາມຍິນດີຈົນຊຳນານໃນວິຊາເອົາໂຕລອດຈາກອັນຕະຣາຍ
ທຸກຍ່າງ. ມື້ນຶ່ງ ລູກເນື້ອນັ້ນໄປຖືກບ້ວງຂອງນາຍພານ,
ແມ່ເນື້ອເຫັນ ລູກຂອງຕົນນານກັບຜິດເວລາກວ່າຊູ່ມື້ ຈິ່ງໄປ
ຖາມພຍາເນື້ອຜູ້ຣ້າຍ, ພຍາເນື້ອບອກວ່າ "ຢ່າຕົກໃຈ ເພາະຫລານ
ຂອງເຣົາໄດ້ຣຽມວິຊາເອົາໂຕລອດຈາກອັນຕະຣາຍມາໄດ້ດີແລ້ວ"
ຝ່າຍລູກເນື້ອ, ເມື່ອຖືກບ້ວງກໍສະແດງອຸບາຍຕາມວິທີທີ່ພຍາເນື້ອ
ໄດ້ສອນໃຫ້ ຄືເຣັດພິທີຕິຕາຍຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ, ນາຍພານມາເຫັນ
ກໍເຂົ້າໃຈວ່າ ລູກເນື້ອຕາຍແລ້ວ ກໍແກ້ບ້ວງອອກແລ້ວໄປຫາຫັກຟົດ
ໄມ້ມາ ເພື່ອຣອງບ່ອນຈະປາດເອົາຊີ້ນເນື້ອ, ລູກເນື້ອໄດ້ທ່າ
ກໍລຸກແລ່ນຫນີໄປໂດຍພລັນຈົນຣອດບ່ອນຢູ່ຂອງແມ່ໂດຍປອດໄພ.

.................................................................................................................................

   
 
Vocabulary:
 
.................................................................................................................................
ເກິດ v. to be born
່ຄວາມພຍາຍາມ n. an effort
ຄັ້ງນຶ່ງ n. once
ສະແດງ v. to perform
ຊຳນານ n. skill
ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ adv. with pleasure
ຕົກໃຈ adj. to be alarmed
ນາຍພານ n. a hunter
ບ້ວງ n. a trap made of rope
ປ່າ n. forest
ປ່າຫິມພານ n. a forest in Buddhist and Hinduism myths
ປອດໄພ adj.  to be safe
ພຍາເນື້ອ n. the king of the deer
ພຍາຍາມ v. to attempt, to make an effort, to endeavor
ພຣະໂພທິສັດ n. the Bohdisattava
ແມ່ເນື້ອ n. mother deer
ລູກເນື້ອ n. small deer
ຫຼານ n. a niece or a nephew
ວິຊາ n. knowledge, studying skills
ອັນຕະຣາຍ n. danger
ເອົາໂຕລອດ v. to survive
ອຸບາຍ n. a trick
           
  

 Back to Reading Lao Folktales 

 

Lao Intermediate Reading contains Lao and IPA Fonts.   To view Lao and IPA characters on this website,  please download:
Lao New Light Font
IPA Font

 

  

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Maps | Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

               

2003 SEAsite Laos. Intermediate Reading
Last Modified: