Reading Folktale 13: The Only Son

    

Contents

           

ນິທານເຣື່ອງ ລູກຊາຍດຽວ

.................................................................................................................................

    ຍິງເຖົ້າຜູ່ນຶ່ງມີລູກຊາຍດຽວ ເປັນຜູ່ມືໄວມາແຕ່ນ້ອຍ ໆ ໄປເຮືອນ
ຜູ່ໃດ  ເຫັນຂອງຢູ່ມໍ່ມືກໍລັກເອົາສເມີ.ສ່ວນແມ່ເເຫັນລູກຊາຍລັກ
ເອົາຂອງຜູ່ອື່ນມາໃຫ້ໄດ້ກໍດີໃຈ ດອມລູກຟ້າວຊຸກເຊື່ອງຂອງໄວ້ແລະບໍ່
ເຄີຍຫ້າມປາມລູກຂອງຕົນຈັກເທື່ອ. ເມື່ອລູກຊາຍໃຫຽ່ເປັນບ່າວຂຶ້ນມາ,
ນິສັຍທີ່ເຄີຍລັກເລັກລັກນ້ອຍນັ້ນກໍຕິດຢູ່ສເມີມາ.ເທື່ອນຶ່ງລູກຊາຍ
ຂອງ ແມ່ເຖົ້ານັ້ນໄດ້ຄຶດຄົບກັບຫມູ່ຂະໂມຍດ້ວຍກັນໄປ ປຸ້ນຂ້າ
ເຈົ້າເອົາຂອງ, ເລີຍຖືກຈັບສ່ງໃຫ້ສານ, ແລ້ວສານໄດ້ຕັດ ສິນສົ່ງໂທດ
ປະຫານຊີວິດ, ເມື່ອແມ່ເຖົ້າຜູ່ນັ້ນໄດ້ຣູ້ຂ່າວກໍໄປຣ້ອງໃຫ້ຕໍ່ຫນ້າ
ລູກຊາຍວ່າ "ລູກເຣີຍ! ເປັນຫຽັງເຈົ້າຈິ່ງເຣັດກົດຫມາຍຣ້າຍ
ແຣງປານນີ້?"  ລູກຊາຍຈິ່ງຕອບແມ່ວ່າ "ແມ່ເຮີຍ! ລູກບໍ່ໄດ້ເຣັດ
 ຜິດດອກ, ແມ່ຫາກເຣັດຜິດເອງ ເພາະຕັ້ງແຕ່ລູກຍັງນ້ອຍ, ລູກໄດ້ລັກ
ເລັກລັກນ້ອຍ ແມ່ບໍ່ຫ້າມປາມລູກແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ, ມາບັດນີ້
ລູກຈິ່ງໄດ້ຣັບຜົມກັມເຖິງພຽນນີ້!".

  

.................................................................................................................................

   
 
Vocabulary:
     
ຄຶດຄົບ v. to do commerce with, to associate with
ສານ v. a law court
ສອນ v. to teach
ຍິງເຖ້າ n. an old woman
ດອມ adv. as, with, also
ຕັດສິນ v. to decide, to render a decision
ນິທານ n. folktale
ບ່າວ adj. young man
ປະຫານຊີວິດ v. to execute
ປາມ v. to stop, to obstruct, to prevent
ປຸ້ນ v. to rob, to plunder, to rob, to hijack
ພຽງນີ້ adj. adv. like this
ມືໄວ n. pickpocket
ມໍ່ adj. near, close
ເຮື່ອງ n. story
ລັກ v. to steal
ເລັກ adv. adj. small, little bit
ລູກຊາຍ n. a son
ຫ້າມ v. to stop, to warn, to forbid
ແອບ v. to hide
ເຮັດຜິດ v.p. to do something wrong
 
.................................................................................................................................
           
  

 Back to Reading Lao Folktales 

 

Lao Intermediate Reading contains Lao and IPA Fonts.   To view Lao and IPA characters on this website,  please download:
Lao New Light Font
IPA Font

 

  

SEAsite Laos | Overview | History | Art & Culture | Language | Literature

Maps | Gallery | Folklore | Other Topics | Links | SEAsite

               

2003 SEAsite Laos. Intermediate Reading
Last Modified: