.

1. Tak ada rotan akar pun jadi  [speaker.gif (931 bytes) | Note ]

ko990606.jpg (17133 bytes)